Speerpunten

Als SGP in Woudenberg willen we in afhankelijkheid van en tot eer van onze Schepper de gemeenschap van Woudenberg dienen. Wij geloven dat de waarden en normen vanuit de Bijbel goed zijn voor iedere Woudenberger. Dat betekent dat we door in liefde tot God en liefde tot elkaar als rentmeesters werkzaam willen zijn in Gods koninkrijk.

De SGP gelooft in een zelfstandige toekomst voor Woudenberg. Een sluitende begroting en een solide reservepositie is essentieel. De SGP durft hiervoor met een voortuitziende blik en op basis van gezond verstand duidelijke keuzes te maken. Hierbij kunnen wij, Woudenbergers, naar vermogen bijdragen.

De mooie samenleving van Woudenberg is uitzonderlijk. In Woudenberg sta je er niet alleen voor. Het Sociaal Domein willen wij verder versterken door het benutten en realiseren van netwerkstructuren met krachtige pijlers als De Kleine Schans, scholen, kerken, sport- en muziekverenigingen. Elke
Woudenberger moet zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen.

Woudenberg mist een kloppend dorpshart als bruisende plek van ontmoeting. De markt in het centrum is een uitstekend voorbeeld hoe het dorpshart kan functioneren als plek van ontmoeting. Hervorming van het dorpshart moet van onderaf met de winkeliers als experts, want Woudenberg is van ons allemaal.

De verkeersdruk in en om woonwijken is hoog. De SGP maakt zich voor u en uw kinderen zorgen om de verkeers(on)veiligheid. De komende periode wil de SGP samen met Veilig Verkeer Nederland de 10 meest onveilige locaties en daarbij pleit de SGP voor een meldpunt verkeer(on)veiligheid. Acute situaties
moeten met tijdelijke, rigoureuze maatregelen opgelost worden. Ook wil de SGP verkeersveiligheid in woonwijken verbeteren door als gemeente initiatief te nemen om centrale pakketpunten te realiseren.

Bij relevante ontwikkelingen benut de SGP graag het gezond boerenverstand van onze agrariërs. Ook verdienen boeren meer dan onze volledige steun verdienen vanwege hun bijdrage aan de voedselvoorziening,
natuur en landschapsbeheer. Daarom wil de SGP een jaarlijkse ‘trots-op-de-boer’ dag introduceren.

Het verduurzamen van bestaande woningen moet op betaalbare en uitvoerbare wijze gedaan worden. Dit betekent dat er wat de SGP betreft geen bestaande woningen ‘van het gas’ worden gehaald zonder
een betaalbare oplossing voor de bewoners.

Voor de SGP is de inzet voor duurzame energieprojecten dat dit projecten zijn ván Woudenbergers, vóór Woudenbergers en dóór Woudenbergers. De SGP is voor opwek van zonne-energie op daken, restgronden en langs infrastructuur. Windenergie kan (alleen) worden toegestaan op locaties waar dit leidt tot zeer beperkte overlast en risico’s.

De starters en jonge gezinnen op de woningmarkt worden het hardst geraakt door stijgende woonlasten in Woudenberg. Ons dorp moet betaalbaar blijven voor alle Woudenbergers. Daarom wil de SGP lastenverlichting voor starters en jonge gezinnen onderzoeken, bijvoorbeeld een heffingsvrije voet voor
de WOZ-waarde van €150.000.

Bij woningbouw is de afstand tot het dorpshart van Woudenberg belangrijk om verbinding met elkaar te houden. Vanwege de te grote afstand tot het hart van Woudenberg en de grote vraag naar additionele bedrijventerreinen wil de SGP Hoevelaar Fase 3 aanmerken als ruimte voor bedrijven.

De SGP wil met duidelijke kaders voor projectontwikkelaars beter inzetten op de verschillende doelgroepen binnen de woningmarkt, zoals bijvoorbeeld goedkope koopwoningen (rug-aan-rug). Ook betaalbare seniorenwoningen verdienen aandacht, ook omdat deze helpen bij doorstroming.

Lees ons verkiezingsprogramma

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.