30 juni 2022

Terugblik raadsvergadering 30 juni 2022

Op 30 juni was de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. Het voelt vreemd: voor ons gevoel zijn we als nieuwe fractie net aan het beginnen, en nu alweer twee maanden ‘rust’ voor de boeg. Vanaf nu willen we u regelmatig informeren over de raadsvergaderingen, welke punten aan de orde komen en hoe we als SGP hierin handelen. Zo willen we de plaatselijke politiek dichterbij brengen: het gaat immers om het Woudenberg van ons allemaal.  

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraadsvergadering. Om stipt 20.00 uur opent zij de vergadering en stelt met ons als raadsleden de agenda vast. Daarna is er informatie van de wethouders. Zo werd er informatie gedeeld over de uitloop van de werkzaamheden aan de Nico Bergsteijnweg. Ook was er een mededeling over gesprekken die gaan lopen tussen de gemeente, een projectontwikkelaar en ons plaatsvervangend commissielid Johan van Ravenhorst. In verband hiermee deelde ik daarna mee dat hij zich terugtrekt uit de commissie en de schaduwfractie.  

Na het vragenuur (rondvraag), wat dit keer zeker geen uur duurde, staan de ingekomen stukken op de agenda. De 42 ingekomen stukken zijn vooral ter informatie, maar raadsleden kunnen altijd een stuk laten agenderen in de volgende vergadering.  

Door de fractie van Gemeentebelangen Woudenberg en de CU waren moties ingediend over de jaarwisseling in Woudenberg. De vorige commissievergadering hebben we hier al over gesproken.  

Helaas was het de twee partijen niet gelukt om één motie in te dienen. Het punt was dat GBW een toezegging van de raad wilde om op voorhand € 10.000 beschikbaar te stellen voor een feest in het dorp tijdens de jaarwisseling. Deze motie kreeg geen steun van andere partijen en GBW besloot de motie in te trekken. De motie van de CU werd vervolgens unaniem gesteund.  

Vanuit de SGP-fractie herhaalden we de boodschap die we ook in ons verkiezingsprogramma hebben opgeschreven: Het goed laten verlopen van activiteiten, bijvoorbeeld rondom de jaarwisseling, is niet slechts een taak van de politie en politiek, ook inwoners van Woudenberg (zoals ouders) hebben hierin een verantwoordelijkheid en moeten hier een rol in spelen.  

Er is een cultuurverandering nodig en die steunen we van harte. De onrust in het dorp tijdens de jaarwisseling moet geen traditie worden! Die cultuurverandering die nodig is gaat echter verder dan alleen de jaarwisseling en verder dan een budget. Het gaat om hoe we als Woudenbergers samenleven. Ook de hulpverleners die in de nacht van oud op nieuw moeten werken, ook de ondernemers met panden in het centrum en ook de omwonenden die ook die nacht in ieder geval redelijk rustig moeten kunnen slapen! 

We hebben dus de motie van de CU ondersteund. Deze motie zet niet in op ‘leuke’ dingen als een feest of andere activiteiten, maar zet in op een veilige en gezellig Woudenberg, met een veilige en gezellige jaarwisseling! Op 6 juli is er een bijeenkomst met Woudenbergers om hierover verder te spreken.  

Meent 9  

Ook is er gesproken en gestemd over de wijziging van het bestemmingsplan van de Meent 9, waarmee de daar gesitueerde manage zou verdwijnen. De SGP-fractie heeft alle voors en tegens overwogen. Uiteindelijk hebben we besloten voor de wijziging te stemmen. De manier waarop het proces is verlopen verdient geen schoonheidsprijs. Ook de toepassing van de regeling op basis waarvan de wijziging plaatsvindt roept twijfels op. De aanvrager wacht echter al geruime tijd op uitsluitsel, en onze fractie zag genoeg argumenten om in te kunnen stemmen met het voorstel. Gelukkig is er mede namens de SGP een motie ingediend waarbij om een beleidskader wordt gevraagd voor casussen vergelijkbaar met de wijziging van dit bestemmingsplan. Dat zal het voor ons als raad in het vervolg minder ingewikkeld maken om voorstellen als deze te toetsen aan de regelingen. 

Motie stikstof “Steun voor de Boer” 

De commotie en emotie rondom de stikstofplannen van dit kabinet kan u niet ontgaan zijn de afgelopen weken. Als SGP hebben we het initiatief genomen om een motie in te dienen rondom de stikstofplannen van het kabinet. De stikstofreductiedoelstellingen gaan grote impact hebben op agrariërs en het platteland. Hier maken we ons zowel landelijk, provinciaal als lokaal grote zorgen over. Naast dat samenhang tussen sectoren en beleid ontbreekt, ontbreekt het ook totaal aan perspectief hóe de agrariërs deze doelstellingen dan zouden moeten behalen. Ook haalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn problematisch. Met deze motie willen we allereerst onze steun uitspreken voor de boeren en de inspanningen van ons college onderstrepen. Tegelijkertijd geven we ook een belangrijk (tegen)signaal af naar de Provincie en naar het Rijk. Hierin staan we niet alleen, ook in gemeenten als Renswoude, Bunschoten en Soest worden dergelijke moties aangenomen. De motie "Steun voor de Boer” hebben we samen met CDA en GBW ingediend, en na een mooi debat is deze motie uiteindelijk unaniem aangenomen door de gemeenteraad.