HomeNieuwsWinkeltijden

Winkeltijden

Publicatiedatum: 18 dec. 2014

 Voorafgaande aan de Raadsvergadering van 18 december was er een korte commissievergadering over de nadere regels sociaal domein. Raadslid Jan van den Dool kreeg daarbij de gelegenheid om namens de SGP nog eens nadrukkelijk te wijzen op twee belangrijke punten voor de SGP. Ten eerste gaat het dan om duidelijke communicatie met de zorgbehoevenden en daarnaast gaat het om maatwerk waar dat nodig is. Verder stelde Van den Dool een paar technische vragen.

Om half negen begint de eigenlijke Raadsvergadering. Na een paar mededelingen vanuit het college en enkele opmerkingen bij de ingekomen stukken, wordt de winkeltijdenverordening 2015 behandeld. Daarbij worden drie amendementen ingediend. De eerste komt vanuit het CDA. Deze fractie stelt voor om de winkels op tweede feestdagen van 12:00 tot 17:00 open te stellen (i.p.v. 13:00 tot 22:00). De SGP is na een zorgvuldige afweging tegen dat amendement. Henk-Jan Molenaar stelt dat de SGP deze dagen hoog heeft staan omdat juist dit dagen zijn voor sociale cohesie en voor rust. Daarnaast maken we het kleine ondernemers hiermee moeilijk, terwijl er maar een enkele (grote) ondernemer is die graag open wil. Het amendement wordt wel aangenomen. Het tweede amendement komt van de SGP. In de nieuwe winkeltijdenverordening staat namelijk een nieuw punt: het wordt voor het college mogelijk om een ontheffing te verlenen voor winkels die om een bijzondere reden incidenteel op zondag open willen. De SGP corrigeert dit met het amendement. Dit amendement wordt aangenomen. Het derde amendement komt opnieuw vanuit de SGP-fractie. Dit amendement probeert te voorkomen dat de campingwinkels op zondag open kunnen middels een ontheffing die te verlenen is door het college. Deze wordt niet aangenomen. Omdat in deze winkeltijdenverordening de rust op tweede feestdagen wordt aangetast en de zondag op campings geen rust garandeert, kan de SGP niet instemmen met de verordening.

Na een korte discussie over de VRU wordt de vergadering op tijd gesloten.