HomeNieuwsVerslag 2 december

Verslag 2 december

Publicatiedatum: 2 dec. 2014

Omdat er een inspreker is op het punt van de Winkeltijdenverordening komt dit punt als eerste op de agenda. Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar het woord. Hij begint met te zeggen dat de SGP blij is met het feit dat winkels op zondag gesloten blijven. Minder blij is de SGP met opening op christelijke feestdagen. Traditioneel worden deze dagen gebruikt als dag voor familie en vrienden. Juist in de huidige tijd moeten we zuinig zijn op deze dagen. Het verzoek is afkomstig van Albert Heijn. Uit onderzoek van de DES blijkt dat er maar één winkel heel graag open wil. De SGP is bang dat kleine ondernemers hun winkel open moeten doen omdat ze anders een minder sterke concurrentiepositie krijgen. Bovendien wordt personeel van grotere ondernemers uit collegialiteit gedrongen te gaan werken op deze dagen. Blijkbaar heeft het verzoek van de Albert Heijn grote gevolgen voor alle andere bedrijven en ook voor het personeel. Heeft het college deze belangen ook meegenomen? Verder vraagt Molenaar zich af waarom het college een ontheffingsmogelijkheid vraagt voor zondag openstelling van winkels op de campings.

Over het plan van aanpak en start Centrumplan merkt Jan Mulder op dat de SGP blij is met het plan. Wel wijst hij er met nadruk op dat de plannen van onderop gedragen moeten worden. Laten we het contact met de DES en met de andere ondernemers niet vergeten. Eveneens vraagt hij om een verwerking van de enquête die de provincie Utrecht steekproefsgewijs heeft uitgevoerd.

Een belangrijk punt op de agenda is de startnotitie nota maatschappelijk vastgoed. De SGP is blij met deze notitie en is tevreden over de omvang en inhoud van het stuk. In de vergadering stelt Molenaar een serie vragen. Voor één punt vraagt hij in het bijzonder aandacht: een aantal voorzieningen zijn opgenomen in een speciale reserve kapitaallasten. Daar gaan we niets aan veranderen, maar we zouden wel graag de voordelen en de nadelen van deze methodiek zien, zodat we dat in de toekomst mee kunnen nemen. Voor de financiële gevolgen in de toekomst wil de SGP graag van elk gebouw het eindjaar van de afschrijvingstermijn.

Een ander belangrijk agendapunt wordt gevormd door de verordeningen van de Participatiewet. Jan van den Dool vertegenwoordigt op dit punt het SGP-standpunt. Hij geeft aan dat hij de in het stuk genoemde tegenprestatie te vrijblijvend vindt. De SGP vindt dat er van bijstandsgerechtigden naar vermogen een tegenprestatie gevraagd mag worden. Verder legt hij de vinger bij een zinsnede uit het raadsvoorstel over tijdelijke opschorting van de bijstand: ‘Te zware sancties leiden eerder tot onverschilligheid dan tot inkeer.’ Van den Dool vraagt zich af waar deze zin op is gebaseerd. Daarop komt geen concreet antwoord. Het blijkt op het gevoel van de gemeente te zijn gebaseerd.

Verder stelt de SGP-fractie vragen over de financiële tussenrapportage (over de omvang van het onderhoud aan de Laagerfseweg), over tijdelijk vastgoed, over het Jaarprogramma Duurzaamheid, over de Belastingverordeningen (zijn de campinghouders al geïnformeerd over de verhoging van de toeristenbelasting?) en over de Regionale Veiligheidsregio Utrecht (hoeveel invloed hebben we eigenlijk?).