HomeNieuwsToch 'gewoon' werken op zondag

Toch 'gewoon' werken op zondag

Publicatiedatum: 7 aug. 2014

         1. Hebt u kennisgenomen van het bericht van de provincie dat zij ook op zondag werkzaamheden aan de weg/rotonde heeft ingepland?

Antwoord: Ja, de gemeente is door de provincie in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van het persbericht en de bewonersbrieven.

 

 1. Wij begrijpen uit het persbericht (en de bij ons bekende informatie hieromtrent) dat het mogelijk is om het werken op zondag te voorkomen. Want wij lezen in het persbericht dat u de ontheffing heeft afgegeven en verleend aan de provincie voor deze werkzaamheden, ook op zondag.
  Kortom: er zijn  mogelijkheden om het werken op zondag te voorkomen.

 

 1. Waarom heeft u de ontheffing wel afgegeven?

Antwoord: Het college van B&W hecht bij de voorbereiding en de uitvoering van wegwerkzaamheden veel waarde aan goede communicatie en het minimaliseren van overlast. In deze specifieke situatie vinden de werkzaamheden plaats op de rotonde N226/Geeresteinselaan - J.F. Kennedylaan. Voorafgaand is met de provincie (op 10 maart 2014) gesproken over de aard en duur van de werkzaamheden. De provincie heeft de gemeente hierbij twee opties aangeboden:

 1. Optie 1: Gedurende 1 weekend een complete afsluiting waarbinnen alle werkzaamheden plaatsvinden (vrijdagavond vanaf 20.00 uur, zaterdag, zondag tot maandagmorgen 6.00uur, gedurende de avond, nacht en dag).
 2. Optie 2: Gedurende 1 week een complete afsluiting waarbinnen de werkzaamheden alleen doordeweeks plaatsvinden en de weg door de week en in het weekend is afgesloten. In het weekend blijft de rotonde afgesloten voor eventuele uitloop van werkzaamheden.

De N226 tussen Woudenberg en Amersfoort vormt een dusdanig belangrijke schakel in het verkeersnetwerk (maar ook voor het openbaar vervoer) dat het college heeft gekozen voor optie 1 waarbij gewerkt wordt in het weekend. De hinder voor winkeliers, omwonenden, verkeer, hulpdiensten en openbaar vervoer blijft hierbij tot het absolute minimum beperkt. Het belang van het voorkomen van significante overlast heeft hierbij voor het college zwaarder gewogen dan het streven om werkzaamheden op zondag te voorkomen.

 1. Wat zijn de afwegingen geweest voor het verlenen van deze ontheffing?

Antwoord: Zie beantwoording bij 2a.

 

 1. Welke mogelijkheden heeft u overwogen, afgewogen en hoe zijn ze afgewogen?

Antwoord: Zie beantwoording bij 2a.

 

 1. In hoeverre heeft u daarbij rekening gehouden met de samenstelling en karakter van ons pluriforme Dorp Woudenberg?

Antwoord: Zie beantwoording bij 2a.

 

 1.  
 1. Is het college van B&W actief betrokken geweest bij het verlenen van deze ontheffing?

Antwoord: Het college is een vroeg stadium betrokken en de uiteindelijke ontheffing is in het college van B&W behandeld.

 

 1. Zo nee, waarom bent u niet actief betrokken bij deze ontheffing?

Antwoord: N.v.t.

 1. Zo ja, heeft u als college overwogen om in overleg met de provincie om het werken op zondag te voorkomen?

Antwoord: Ja, zie beantwoording bij 2a.

 1. Zo nee, waarom niet?

Antwoord: N.v.t.

 

 1. Bent u als college ┬ľnu u dit weet- bereid alles te doen wat mogelijk is om dit te voorkomen, voor nu en in de toekomst?

Antwoord: Het college bekijkt grootschalige werkzaamheden per specifieke situatie. Daarbij wordt steeds hetzelfde proces doorlopen zoals omschreven bij 2a.

 

 1. Bent u bereid z.s.m. in gesprek te gaan met de provincie om te voorkomen dat dit voornemen voor nu en in de toekomst wordt uitgevoerd?

Antwoord: Bij grootschalige werkzaamheden vindt altijd overleg plaats met de provincie.

 

 1. Vindt u het een gewenste ontwikkeling in onze gemeente dat de zondag ingeschakeld wordt als werkdag, waardoor mensen op zondag moeten werken en het karakter van de zondag als bijzondere en vrije dag afbreuk wordt gedaan?

Antwoord: Het is niet onze intentie om de zondag als werkdag in te schakelen. In dit geval heeft een zorgvuldige afweging van belangen er toe geleid om een ontheffing van geluidshinder voor deze werkzaamheden te verlenen. Ook vorig jaar is er een ontheffing van geluidshinder verleend voor werkzaamheden op zondag aan de grote rotonde N226/N224.

 

 1. Bent u dan bereid om in het vervolg gebruik te maken van de gemeentelijke autonome bevoegdheid om geen ontheffing te verlenen, om zodoende het karakter van de zondag als collectieve dag van rust te beschermen?

Om zodoende ook  rekening de houden met het pluriforme karakter van ons Dorp en onze gemeenschap, die  grote waarde hechten aan het behoud van de zondag als collectieve dag van rust.

Antwoord: Zie beantwoording bij vraag 3 en 4.

 

 1. Bent u bereid deze vragen uiterlijk 5 augustus 2014 te beantwoorden?

Antwoord: Volgens het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad worden schriftelijke vragen ex. artikel 39 van het Reglement ter kennis van de raadsleden gebracht. Volgens het Reglement dienen deze vragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.