HomeNieuwsSGP: 'Zwarte dag voor Woudenberg'

SGP: 'Zwarte dag voor Woudenberg'

Publicatiedatum: 11 jul. 2019

Vanavond werd na een langdurige discussie het ambtsgebed afgeschaft dat altijd werd uitgesproken voorafgaand aan de raadsvergadering. Fractievoorzitter Henk Jan Molenaar sprak namens de SGP van een zwarte dag voor Woudenberg. 'Het gemeentebestuur van Woudenberg denkt Gods zegen niet meer nodig te hebben. Dat is een grote verantwoordelijkheid die de raad hiermee neemt.'

Tijdens de raadsvergadering sprak Henk Jan Molenaar nog de volgende woorden over het ambtsgebed.

Voorzitter, in de raadscommissie hebben we dit voor ons pijnlijke agendapunt uitgebreid besproken. Namens de SGP fractie heb ik daarbij aangegeven het initiatiefvoorstel om verschillende redenen onbegrijpelijk te vinden en vooral inhoudelijk teleurstellend.

Daar waar in het initiatiefvoorstel slechts het ongemakkelijk gevoel als argument werd benoemd bleek in de commissievergadering het streven naar een inclusieve samenleving het argument voor het schrappen van het ambtsgebed. En voorzitter, dan moeten tradities vanuit de joods-christelijke cultuur van ons land en dorp, waar een groot deel van Woudenberg zeer veel waarde aan hecht, blijkbaar wijken voor inclusiviteit. Beter gezegd wijken voor het streven naar inclusiviteit, want voorzitter wat het besluit vanavond ook wordt het schrappen van het ambtsgebed of het handhaven van het ambtsgebed, een inclusief besluit zal het niet zijn en niet worden. En daarmee is het belangrijkste argument uit de commissievergadering van tafel.

En voorzitter als de inclusiviteit met dit voorstel niet bereikt wordt wat dan wel. Ik moest na de commissievergadering terugdenken aan de vergadering van zo’n 13 maanden geleden, de vergadering waarin we met elkaar terugblikten op het proces van coalitievorming en waarin door verschillende partijen, waaronder de mijne, stevige kritiek werd geuit op de rol daarin van GBW als grootste partij. De weerslag daarvan is soms nog te merken.

Klachten tegen het ambtsgebed heeft GBW niet ontvangen. In aanloop naar de commissie kwamen er wel heel veel verzoeken om het ambtsgebed te handhaven, veel uit voor GBW wellicht ‘verdachte’ hoek. Maar vooral na de bespreking in de commissie en het breder bekend worden van dit voorstel ook veel reacties uit zogezegd ‘onverdachte’ hoek; niet christelijke Woudenbergers die dit voorstel onbegrijpelijk of bizar vinden en niet snappen dat wij daar als raad zoveel tijd aan besteden. Ik moet constateren dat het leidt en heeft geleid tot een verdere polarisatie. Buiten de raadszaal en binnen de raadszaal. Het voorstel doet heel veel pijn en ik verwacht dat dat ook z’n weerslag zal blijven hebben.

Voorzitter ik wil dan ook een laatste dringende oproep doen aan mijn mederaadsleden om het ambtsgebed te handhaven en hen wijzen op de grote verantwoordelijkheid die ze hierin hebben. Het heeft zo’n grote waarde, een gebed waarin wij als gemeenteraad van Woudenberg onze afhankelijkheid uitspreken, waarin we bidden om respect en waarin we vragen om een zegen van God over ons raadswerk en onze raadsbesluiten. Mijn oproep is dan ook om het met de apostel Paulus in zijn brief aan de christelijke gemeente te Rome te zeggen: volhardt in het gebed!

 

Voorzitter, wij begrijpen dat het collectief bidden tot de ‘Heer van hemel en aarde’ ongemakkelijk kan zijn voor een individueel raadslid dat niet in Hem gelooft. En hoewel het ambtsgebed in de huidige vorm, namelijk voorafgaand aan de raadsvergadering niet verplichtend is, leidt het uitspreken direct voorafgaand aan de opening er wel toe dat het verplichtend lijkt. En daarom dienen wij samen met het CDA een amendement in om het ambtsgebed met tien minuten te vroegen. Daarmee komen we tegemoet aan het ongemakkelijk gevoel, maar behouden we het ambtsgebed.

Voorzitter tot slot een laatste punt was ons bijbleef uit de commissievergadering; de daarin geschetste rol van de CU. Als coalitiepartner is de CU immers in een bijzondere positie geweest om iets tegen dit voorstel te doen. Wel inhoudsvolle woorden, geloof en politiek niet willen scheiden, de waarde van een collectief ambtsgebed, woorden waar wij ons helemaal in kunnen vinden. Maar ik heb niets gehoord over een dreigement over het einde van de samenwerking, geen vuist op tafel, geen weerwoord, geen breekpunt, zelfs geen punt van gemaakt. En dat stelt ons teleur, daar hadden we echt meer van verwacht en gehoopt!

 

Tijdens de raadsvergadering werden drie amendementen ingediend. In eerste termijn diende Gemeentebelangen Woudenberg (GBW) een amendement in om het ambtsgebed te vervangen door een spreektekst en daarnaast een moment stilte te houden, zodat iedereen daaraan zijn eigen invulling kan geven. Dit amendement werd gesteund door GBW en PvdA/GL. SGP, CDA, CU en VVD stemden tegen. De SGP diende een amendement in om het ambtsgebed te behouden, maar dan 10 minuten voor de vergadering, zodat bezwaarden hierbij niet aanwezig hoeven te zijn. Dit amendement werd alleen door SGP en CDA gesteund. GBW, PvdA/GL, VVD en CU stemden hier tegen. In tweede termijn werd een laatste amendement ingediend door SGP en CDA. Dit amendement stelde voor de voorgestelde spreektekst te schrappen en de opening dan maar kaal te houden. Dit amendement werd gesteund door SGP, CDA, CU en VVD en kreeg daardoor een meerderheid. 

Het geamendeerde voorstel werd gesteund door GBW, PvdA/GL en VVD. Daarmee werd het voorstel aangenomen en is het ambtsgebed per 31 oktober afgeschaft.