HomeNieuwsSGP: Toekomst voor Woudenberg

SGP: Toekomst voor Woudenberg

Publicatiedatum: 13 jun. 2017

In de maand juni is het altijd weer tijd voor de kadernota en daarmee ook voor de algemene beschouwingen. U kunt de discussie rondom de kadernota zien als de belangrijkste politieke discussie van het seizoen. De richting van het beleid voor het komende jaar wordt besproken en de begroting wordt op hoofdlijnen vastgesteld. De algemene beschouwingen zijn dit keer bovendien de laatste voor de verkiezingen in 2018. Geen onbelangrijk moment dus.

Teruglezen

Onze algemene beschouwingen zijn vanaf deze week openbaar. Deze kunt u hier teruglezen.

Hoofdlijn kadernota

Hoewel de Kadernota de laatste is in deze periode, richt ze zich toch vooral op de toekomst. Dat vinden we als SGP-fractie passend en ook onze verantwoordelijkheid richting de nieuwe gemeenteraad. Een belangrijke plaats in deze Kadernota is weggelegd voor de uitdagingen ten aanzien van de organisatie van de gemeentelijke taken, zoals de mogelijke oprichting van een coöperatie voor het Sociaal Domein, de in- en uitvoering van de Omgevingswet, de verbetering van de (digitale) dienstverlening en de aanpak van het ziekteverzuim en de hoge werkdruk. 

Food Valley
Een belangrijk punt voor de SGP is een nauwere band met de regio Food Valley. Op dit moment werkt Woudenberg met name samen met gemeenten in de regio Eemland. Dat is op zich een goede zaak, maar er zijn onderwerpen waarbij het beter is om met gemeenten in de regio Food Valley samen te werken. Deze gemeenten hebben veel meer hetzelfde karakter als de gemeente Woudenberg. Daarom pleit de SGP-fractie in de algemene beschouwingen voor een onderzoek naar de mogelijkheden van participatie binnen Food Valley. We hoeven onze samenwerking in de regio Eemland daar niet voor op te geven. Een gemeente als Barneveld participeert ook in meerdere verbanden tegelijk. Het gaat er om onze strategische partners per onderwerp te kiezen.

Vettere marges 
Uitgangspunt voor de SGP is een duurzaam sluitende begroting, een begroting die ruimte biedt voor een positieve jaarrekening. De nu voorliggende Kadernota laat voor elk jaar positieve uitkomsten zien, maar wat de SGP-fractie hebben we voor een goed financieel toekomstperspectief een ruimere marge nodig. Op basis van de inhoud van de verschillende programma’s constateren wij dat die ruimte er ook is. 

Taak Raad
In de afgelopen jaren hebben wij als SGP-fractie ieder raadsbesluit nauwkeurig gewogen. Als SGP-fractie voelen we ons daartoe geroepen. Zowel op de inhoudelijke gevolgen, als op de financiële consequenties. Dat doen we ook bij deze laatste Kadernota van deze raadsperiode. Effectief en efficiënt werken is van groot belang. De gemeente is er voor de burger en dient haar taken goed en met zo min mogelijk kosten uit te voeren. Met de vaststelling van de Kadernota stellen wij als raad de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren en vervullen wij onze kaderstellende taak.

Gods zegen biedt toekomst
We wensen het college en de ambtenaren veel wijsheid toe bij het opstellen van de laatste begroting van deze raadsperiode. We hopen dat u met vreugde uw werk ten bate van de inwoners van Woudenberg mag voortzetten. Dit alles in het besef dat we allen afhankelijk zijn van de zegen van God: zoals de Bijbel het zo mooi verwoordt: de zegen van de Heere God maakt rijk. Dan is er werkelijk een toekomstperspectief