HomeNieuwsSGP steunt aanvraag biologische varkensstal

SGP steunt aanvraag biologische varkensstal

Publicatiedatum: 3 okt. 2017

Op de agenda van de commissievergadering van 3 oktober stond een voorstel op de agenda om een biologische varkensstal mogelijk te maken. De initiatiefnemer aan Slappedel had een vergunning om een koeienstal te bouwen, nu wil hij daarvan een varkensstal maken. Daar is veel onrust over ontstaan in de buurt en ook de provincie heeft bezwaren tegen het plan. Onze fractie heeft alle argumenten gewogen en uiteindelijk de aanvraag gesteund. Ons commissielid, Frans Hazeleger, beargumenteerde deze stellingname uitgebreid. Zijn inbreng wordt hieronder integraal weergegeven.

Voorzitter,

Het voordeel van een voortijdige agendering door een van de fracties is dat ook de andere fracties zich intensief verdiepen in het betreffende dossier. Ook de SGP-fractie heeft zich de achterliggende weken verdiept in de materie. Met aan het einde van dit onderzoek een glasheldere conclusie: de SGP kan zich vinden in het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.

Deze stellingname verdient een heldere toelichting. Zeker nu er toch heel wat zienswijzen zijn binnengekomen.

De eerste vraag die we ons hebben gesteld is: wat is het doel van dit projectbesluit en staan we daar achter? Dit plan zorgt, kort gezegd, voor een verduurzaming van de landbouw in Woudenberg, zowel economisch als wat betreft dier en milieu. Dit doel is voor de SGP erg belangrijk. Wij staan al sinds jaar en dag voor verbreding en verduurzaming van de landbouw. Bijzonder aan dit voorstel is dat het gaat om een biologische tak. De SGP waardeert heel de landbouw, maar als een boer zelf met het idee komt om op biologische wijze dieren te houden, kunnen we dat alleen maar verwelkomen.  We merken dat het bij ondernemers slecht wordt begrepen dat er door de overheid wordt aangedrongen op meer biologische landbouw, terwijl concrete initiatieven om er te komen, worden tegengewerkt. Laten we dat vanavond in Woudenberg anders doen.

De SGP-fractie kan zich dus goed vinden in het doel dat wordt beoogd met dit voorstel. Toch hebben we dit plan kritisch getoetst. De afgelopen jaren hebben wij elk voorstel op RO-terrein zorgvuldig gewogen en dat doen we dus ook nu. Duidelijk is dat we met dit projectbesluit afwijken van ons bestemmingsplan. Anders was de raad immers in het geheel niet nodig geweest. Aan ons is nu de vraag of wij deze afwijking politiek acceptabel vinden. Voor de helderheid van de discussie is het heel belangrijk om te begrijpen waar het dan om gaat: het gaat hier alleen om de vraag of wij het politiek acceptabel vinden dat de betreffende agrariër in plaats van een melkveestal een stal voor 700 biologische varkens mag neerzetten.

In onze kritische toets hebben we drie vragen beantwoord:

1.       Levert de ontwikkeling geen onaanvaardbare hinder op voor omwonenden?

Omwonenden mogen geen onaanvaardbare hinder ondervinden van een agrarisch bedrijf. We hebben de zienswijzen vanuit de buurt gelezen. We begrijpen dat er zorgen ontstaan als er zo dichtbij varkens komen te lopen. Gaat dat geen stank geven? Kunnen we straks nog buiten zitten? Kunnen we de was nog buiten hangen? Dat soort vragen. Daar komt dan de windrichting nog bij. Onze fractie hecht eraan hierin een zorgvuldige afweging te maken. In ons land gelden voor zowel fijnstof als geur normen. Daaraan moet een aanvraag voldoen. Deze aanvraag valt ruimschoots binnen de gestelde normen. Daarmee voldoet de aanvraag feitelijk aan de landelijke regelgeving en dus ook aan het door onze gemeenteraad vastgestelde geurbeleid. Dat is waar een gemeenteraad aan moet toetsen. En dus kunnen we op basis van dit argument niet tegen dit plan zijn.

2.       Voldoet de aanvraag aan andere relevante wetgeving?

Voorstellen van ruimtelijke ordening moeten wat ons betreft ook aan de provinciale regelgeving voldoen. Het is wel duidelijk dat hierover vragen bestaan. Niet voor niets heeft de provincie een zienswijze ingediend. Wij kunnen de uitleg van de PRV zoals deze door het college in het raadsvoorstel is geformuleerd en uitgebreid onderbouwd goed volgen. Waar een uitleg in de PRV ontbreekt, moet er in het onderliggende beleidsstuk (i.c. PRS) gekeken worden naar de onderbouwing en uitleg. Daar wordt expliciet genoemd dat een volledige omschakeling naar intensieve veehouderij niet is toegestaan. Het is objectief meetbaar dat de biologische tak ondergeschikt is aan de bestaande grondgebonden tak (Standaardopbrengst 77-23). Bovendien vraagt onze fractie zich ernstig af waarom een biologisch bedrijf (door de provincie) wordt benaderd als intensief. Dat doet wat ons betreft geen recht aan de werkelijkheid. Ook de Raad van State is in 2014 niet met de provincie Brabant meegegaan in de claim dat een biologisch bedrijf per definitie intensief is. 

3.       Zijn de omwonenden goed geïnformeerd en meegenomen?

De afgelopen jaren hebben wij op ruimtelijke ordening vaak aandacht gevraagd voor een goede informatievoorziening voor omwonenden. Dit is voor ons cruciaal in een ruimtelijk besluit als deze. Uit de informatieavond bij Van der Wind is ons gebleken dat de ondernemer de omwonenden op een goede manier heeft geprobeerd mee te nemen in het proces. Hij heeft de buurt uitgenodigd op zijn bedrijf en we hebben begrepen dat hij bezorgde omwonenden nog eens heeft uitgenodigd. De ondernemer heeft zelfs de effecten voor individuele burgers laten doorrekenen. Met dit dikke rapport als resultaat. Dat is meer dan van een initiatiefnemer verwacht mag worden.

Conclusie: Worden alle betrokkenen recht gedaan?

Voor de omwonenden betekent dit dat zij goed worden meegenomen en dat er wordt getoetst aan wet- en regelgeving. De SGP-fractie concludeert dat de omwonenden buitengewoon goed zijn meegenomen in het proces en dat dit plan voldoet aan wet- en regelgeving. We snappen de zorgen, maar de geuruitstoot blijft echt ruim binnen de normen en datzelfde geldt voor de fijnstof.

Voor de ondernemer betekent dit dat de gemeente met hem meedenkt en denkt in mogelijkheden. Voor ons weegt zwaar dat de aanvraag onder de oude PRV overduidelijk paste binnen het beleid. Toen de ondernemer dit plan indiende bestond er volstrekt geen onduidelijkheid over de provinciale regelgeving. Dit plan kon. Een maand later wijzigde de PRV. Wat ons betreft, kan een overheid het dan niet maken om niet mee te denken met de ondernemer en te stoppen met zo’n plan. Zeker als het provinciale beleid daar (nog steeds) ruimte voor biedt. Een ondernemer mag geen speelbal worden van een steeds maar veranderende politiek.

Kortom voorzitter, de SGP-fractie staat achter het doel van dit plan en er is recht gedaan aan alle betrokkenen.  Een plan dat dus op onze steun kan rekenen.