HomeNieuwsSGP stemt in met begroting

SGP stemt in met begroting

Publicatiedatum: 8 nov. 2013

In de eerste termijn van de Raad laat fractievoorzitter Van Bentum weten met gemengde gevoelens naar de begroting te kijken. “De kadernota lijkt belangrijker dan de begroting geworden. Natuurlijk blijft de begroting van belang. Het zegt nogal wat voor de toekomst. Overigens geldt nog steeds ‘De mens wikt, maar God beschikt.’” Helaas zijn de cijfers van de begroting maar voor één jaar zwart. De drie jaar daarna kleuren rood. Het is daarom van belang hoe de Bezuinigingsdialoog zich ontwikkelt.

De SGP vraagt nogmaals aandacht voor het verkeerscirculatieplan. Ook het eventuele fietspad aan de Nico Bergsteijnweg vraagt om aandacht. Verder benadrukt de SGP het belang van het winkelhart. Vooral contact met de DES is van wezenlijk belang. De wethouder bevestigt dit.

Van Bentum spreekt zijn zorgen uit over de zijns inziens veel te zorgeloze inschatting OZB. Ook vraagt hij nogmaals aandacht voor het lean en mean maken van de gemeentelijke organisatie. Tenslotte spreekt de fractievoorzitter zijn blijdschap uit over de instemming van het college met de mening van het college dat het cultuurhuis draait op subsidie. Dat is weleens anders geweest.

Aan het eind van de eerste termijn dient de SGP een amendement in. De SGP is van mening dat vier onderdelen ontbreken in de begroting: In de eerste plaats een prognose van de verloop reserve dorpvoorzieningen tot en met 2016, in de tweede plaats de nota rentebeleid, in de derde plaats de renterisico’s van het project Het Groene Woud en tenslotte een actueel overzicht van de grondexploitaties. Helaas kan de Raad zich door het ontbreken van de inschatting van deze risico’s niet goed een beeld vormen van de actuele financiële situatie. Zeker met het oog op de verwerking van de Bezuinigingsdialoog is dit wel heel belangrijk. Het amendement vraagt dan ook om de begroting in december nogmaals voor te leggen, mét de benodigde stukken nu.

Helaas blijkt in de tweede termijn van de Raad geen meerderheid te bestaan vóór dit amendement. Alleen de PvdA lijkt het voorstel te steunen. Na een paar toezeggingen van de wethouder vindt er een schorsing plaats. De SGP-fractie overlegt over de consequenties van de toezeggingen en komt daarna weer terug in de Raad. Van Bentum geeft aan bereid te zijn het amendement te laten vervallen, op de nadrukkelijke voorwaarden dat een actualisatie van de financiële situatie van Woudenberg (op grond van de bovengenoemde stukken) vóór de commissievergadering van februari naar de Raad zal komen. Deze kan dan als kader dienen voor de bespreking van de Bezuinigingsdialoog. Nadat de wethouder deze toezeggingen heeft gedaan, trekt de SGP het amendement in en stemt de Raad met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen in met de begroting.

Verder stemt de SGP voor een motie van het CDA om de verkeerssituatie van de N226 in de gaten te houden en daar verkeer remmende maatregelen te nemen. De drie moties van de PvdA kunnen niet op de steun van de SGP rekenen: Uiteraard blijft de SGP tegen openstelling van het Cultuurhuis op zondag. ‘We mogen de Heere danken voor het vele dat hij ons gegeven heeft en we moeten naar Hem luisteren als Hij de zondagsrust van ons vraagt,’ aldus Van Bentum. Ook de moties rond een voorlichting van de OZB en een motie over de volkshuisvesting hebben de steun van de SGP niet. De motie van het CDA wordt unaniem aangenomen, die van de PvdA worden aangehouden (zondagopenstelling en volkshuisvesting) of verworpen (voorlichting OZB).

Rond half elf wordt de vergadering gesloten.