HomeNieuwsSGP kritisch over plannen Griftdijk

SGP kritisch over plannen Griftdijk

Publicatiedatum: 30 jun. 2016


Tijdens de tweede commissie van juni staat eigenlijk de Griftdijk centraal. Eerst werd de kernrandzonevisie besproken, die is opgesteld om de plannen aan de Griftdijk mogelijk te maken. Daarna besprak de commissie het bestemmingsplan Griftdijk-Slappedel-De Meent.

Bij het agendapunt kernrandzonevisie gaven veel insprekers blijk van hun belangstelling. Meest gehoorde bezwaar was toch wel dat er geen inspraak vooraf was geregeld. Dit punt had de SGP-fractie al in de commissie van mei naar voren gebracht. Jan Mulder onderstreepte dit in zijn bijdrage nog eens. In de bijdrage van mei had hij verder ook nog gezegd dat het stuk niet besluitvormingsrijp was. Deze stelling werd duidelijk onderstreept door aanvullingen die later zijn gedaan en pas op 7 juni een definitief groen licht kregen. De wethouder weigerde toe te geven dat hier inderdaad sprake was van een onrijp stuk. Verder wees Mulder er nogmaals op dat de paragraaf over de westzijde van Woudenberg (Griftdijk e.o.) nog steeds de procedure van een bestemmingsplan doorkruist. Hij kondigde aan daarom in de Raad met een amendement te komen om deze paragraaf eruit te halen.

Het bestemmingsplan Griftdijk/Slappedel/De Meent kon opnieuw op veel belangstelling van insprekers rekenen. Opnieuw was er veel kritiek op de handelswijze van het college. Ook de SGP-fractie had een kritische insteek. Jan Mulder stelde een serie vragen om meer duidelijkheid te krijgen over de onderliggende redeneringen van het plan. Helaas weigerde de wethouder op een groot deel van de vragen in te gaan. Zo doende bleef veel van de onduidelijkheid hangen. Bij de behandeling van het stuk in de Raad zal de SGP-fractie haar definitieve standpunt toelichten.