HomeNieuwsSGP komt op voor ambtsgebed

SGP komt op voor ambtsgebed

Publicatiedatum: 1 jul. 2019

 

Op de agenda van de commissievergadering vorige week woensdag stond een aangrijpend agendapunt: het initiatiefvoorstel van GBW om het ambtsgebed te schrappen. Onze fractievoorzitter, Henk-Jan Molenaarde voerde namens de SGP het woord en bracht onze pijn over dit voorstel onder woorden. Vooraf waren gelukkig veel brieven binnengekomen die lieten zien hoe veel Woudenbergers en ook de kerken in Woudenberg geraakt worden door het voorstel. Helaas gaf de discussie geen aanleiding te denken dat het voorstel in de raad van volgende week donderdag zal worden verworpen. Er bleek een meerderheid te zijn voor het voorstel.

Hieronder vindt u de inbreng van onze fractievoorzitter tijdens deze vergadering:

Voorzitter, het initiatiefvoorstel van GBW over het schrappen van het ambtsgebed is voor ons als SGP-fractie een aangrijpend en teleurstellend agendapunt. Wij hechten als fractie zeer veel waarde aan het ambtsgebed. In het tweede deel van mijn eerste termijn zal ik hier nader op ingaan.

Maar voorzitter, het is tegelijkertijd ook een onbegrijpelijk agendapunt. En daar zal ik eerst op ingaan.

1.       Het proces is onbegrijpelijk: eind 2017 (om precies te zijn in november 2017) is het reglement van orde aangepast. Daarmee is (de jarenlange praktijk) vastgelegd dat het ambtsgebed wordt uitgesproken voor de raadsvergadering. De raad heeft destijds unaniem ingestemd met die aanpassing van het reglement van orde, inclusief het behoud van het ambtsgebed. De gemeenteraad had precies vergelijkbare verhoudingen als nu, alleen de GBW-fractie was in vorige periode nog wat groter. Waarom dan nu dit voorstel, wat is er in 1,5 jaar gebeurd? vraag ik aan mijn collega van Gemeentebelangen Woudenberg.

@CDA In dit kader een vraag aan mijn collega van het CDA voormalige coalitiepartner van GBW, is dit punt in voorgaande periodes tussen jullie partijen wel eens aan de orde geweest? 

2.       De motivatie is onbegrijpelijk: het raadsvoorstel bevat op de eerste pagina een juiste beschrijving van de status van het ambtsgebed: het maakt geen onderdeel uit van de raadsvergadering, een raadslid is daarmee niet verplicht erbij te zijn en het is geen gebed van individuele raadsleden, maar een gebed als collectief. Voorzitter, louter argumenten voor het ambtsgebed. Moet die jarenlange waardevolle traditie dan zomaar wijken voor een op dit moment ongemakkelijk gevoel van (enkele) individuele raadsleden? En is het direct dan maar volledig schrappen van het ambtsgebed de enige oplossing voor dit probleem? Welke andere ‘oplossingen’ heeft u overwogen?

 

3.       De inhoud van het voorstel is onbegrijpelijk: in het voorstel wordt het ambtsgebed vervangen door een alternatief, een nader te bepalen openingstekst. Voorzitter, ik refereerde al aan de wijziging van november 2017. Toen is het ambtsgebed formeel buiten de raadsvergadering geplaatst zodat het geen verplichting meer is binnen de vergadering. In dit voorstel wordt de openingstekst uitgesproken na de opening van de raadsvergadering, dus binnen de vergadering en dus met een verplichtend karakter. En dat betekent voorzitter dat dit voorstel leidt dat het ongemakkelijke gevoel van buiten de vergadering, wordt verplaatst naar een ongemakkelijk gevoel binnen de raadsvergadering. Een niet verplichtend ongemakkelijk gevoel van enkele raadsleden, naar een verplicht ongemakkelijk gevoel van andere raadsleden.   

4.       De afzender van het voorstel is onbegrijpelijk: Voor zover wij weten stelt GBW zichzelf vaak voor als een brede lokale partij zonder banden met landelijke politieke partijen. Een lokale partij waarin ook christenen participeren. Een partij ook die al decennialang in de coalitie/het college zit en dat al die jaren heeft gedaan met een of twee van de christelijke partijen in deze raad. Een partij die dus heel goed weet wat dit voorstel voor ons en voor hen betekent. Kortom: u kent de waarde die uw coalitiegenoot CU er aan hecht, waarom doet u dit uw eigen coalitiepartner aan?

@CU In dit kader ook een vraag aan mijn collega van de CU? Wat vindt u ervan dat uw nog relatief nieuwe coalitiepartner dit voorstel doet? Hoe zwaar weegt dit voor u? Wat hebt u er aan gedaan om GBW tegen te houden?

Voorzitter, op 4 punten dus een onbegrijpelijk voorstel, qua proces, motivatie, inhoud en afzender.

In het voorstel wordt ook genoemd dat er inwoners zijn die moeite met het ambtsgebed zouden hebben. Dat is voor onze fractie volledig nieuw. Zijn er bij GBW de achterliggende periode concrete klachten binnengekomen van inwoners? Waar zijn de bezwaren van inwoners tegen het ambtsgebed?

Wat we nu wel zien is juist precies het tegenovergestelde, de grote mate waarin dit voorstel tot afschaffing van het ambtsgebed bij onze inwoners tot zorgen en tot teleurstelling leidt. En voorzitter, ook onze fractie is oprecht verbaasd over de tientallen schriftelijke binnengekomen reacties naar deze commissie en raad, naast de vele mondelinge en schriftelijke reacties die wij als fractieleden zelf hebben ontvangen. In Woudenberg wordt blijkbaar zeer aan het ambtsgebed gehecht. En dat brengt me tot slot bij het tweede deel, de grote waarde van het ambtsgebed. Het gebed waarin wij als gemeenteraad onze afhankelijkheid uitspreken, waarin we bidden om respect en waarin we vragen om een zegen van God over ons raadswerk en onze raadsbesluiten. Wij geloven, ja weten, dat ons werk met zo’n gebed ook echt gezegend wordt. Zo’n gebed is niet te vervangen.

In de vele reacties wordt de waarde van het ambtsgebed op verschillende manieren verwoord. Een daarvan wil ik er in het bijzonder uithalen, de brief van de PKN, de volkskerk om het zo maar even te zeggen. In de reactie lezen we dat het voorstel die kerk zeer raakt. In de brief wordt met een citaat van Herman Tjeenk Willink de publieke waarde van het geloof onderstreept. Het ambtsgebed is daarvan een waardevolle uiting en bovendien een gebruik wat al lang bestaat en waar we dus zorgvuldig mee om moeten gaan.

Voorzitter, ik zei al, het ambtsgebed is niet te vervangen. En wat de alternatieve tekst dan ook zou zijn, het zal juist het tegenovergestelde zijn van een gebed. Het uitgaan van eigen kracht in plaats van het uitspreken van afhankelijkheid.

Voorzitter, ik wil afsluiten met een oproep. Een oproep aan GBW om dit initiatiefvoorstel terug te trekken en niet in stemming te laten brengen in de raadsvergadering. En een oproep aan de andere fracties om dit voorstel als het dan toch in stemming wordt gebracht niet te steunen.

Voorzitter, ik zie met belangstelling uit naar de reactie van GBW op onze vragen en opmerkingen.