HomeNieuwsSGP: "Inhoudelijk mooie punten"

SGP: "Inhoudelijk mooie punten"

Publicatiedatum: 31 mei 2018

Er was vanuit de SGP kritiek op het gevoerde proces van de formatie. Op de inhoud konden we ons eigenlijk best goed in het akkoord vinden. Hierbij onze inhoudelijke inbreng tijdens de raadsvergadering van 31 mei.

Allereerst een groot compliment over de zondagsrust. Een compliment aan alle drie de partijen, maar vooral aan de CU. Over de gemaakte afspraak over de zondagssluiting van winkels: zondagsrust is wel degelijk, ja juist iets van deze tijd! Gelet op de inbreng van GBW in de laatste weken voor de verkiezingen (dat filmpje van de fractievoorzitter op Kostverloren), de inbreng bij het lijsttrekkersdebat, de zondag als een van de redenen waarom GBW niet koos voor de samenwerking met de SGP en dan ook nog een coalitie met daarin de VVD eigenlijk best een wonder. Daar zijn we dankbaar voor.

We lezen over een onderzoek onder winkeliers en inwoners. Hierover een tweetal vragen aan de fractievoorzitter van de CU: krijgt de gemeenteraad een kaderstellende rol in dit onderzoek, over de vraagstelling en wijze van onderzoeken? Conformeert de CU zich op voorhand aan de uitkomsten van het onderzoek?

Dit onderzoek wordt gestart in 2020, daarnaast zagen we het jaartal van 2019 bij het parkeerbeleid voor het centrum. Mooi concreet! Bij veel andere voornemens niet of nog niet, niet onbegrijpelijk. Worden alle beleidsvoornemens in een later stadium ook op deze wijze van een concrete planning voorzien?

Andere punten waar we blij mee zijn:

De onafhankelijke clientondersteuning. We zien uit naar de verdere vormgeving en  versterking van de onafhankelijke cliëntondersteuning in Woudenberg. We hebben daar de afgelopen jaren meermaals de aandacht voor gevraagd. De zinsnede die nu in het coalitieprogramma is opgenomen zien wij als voldoende concreet om vertrouwen te hebben in een goede uitkomst.

Het bouwen aan een toekomstbestendige agrarische sector. We zijn blij dat dit onderwerp prominent in het akkoord staat. Ook de manier en de toon waarop over deze belangrijke sector wordt gesproken, spreekt ons aan. Enerzijds ruimte voor onze boerenbedrijven, anderzijds oog hebben en houden voor de opgaven die er liggen op het terrein van duurzaamheid en volksgezondheid.

In dat kader spreekt het ons ook aan dat de potentie van een samenwerking met Food Valley concreet wordt genoemd. We hopen dat er deze raadsperiode daadwerkelijk concrete stappen gezet gaan worden om de samenwerking met Food Valley te intensiveren. Het is een punt waar alle politieke partijen zich in de campagne nadrukkelijk over hebben uitgesproken. Brede steun hiervoor is dus bij voorbaat verzekerd.

We zijn ook blij met de ambities qua duurzaamheid. Goed dat hier de komende periode aan gewerkt wordt. We constateren dat er een aantal goede oplossingsrichtingen worden geformuleerd. We zouden het college mee willen geven om te overwegen de komende periode een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om Woudenberg energieneutraal te krijgen. Wat is daarvoor nodig en wat zijn de kosten? We missen nu de financiële onderbouwing van de opgesomde maatregelen. Het is goed dat er ambitie getoond wordt, maar wij hebben wel behoefte aan samenhang en financiële onderbouwing.

Tot slot wil ik nog noemen het al aangehaalde parkeerbeleid en de beloofde doorontwikkeling van het Dorpshart. Twee concrete knelpunten waar de Woudenbergers ook in de afgelopen campagnetijd terecht aandacht voor hebben gevraagd.

Punten die we missen of wat weinig aandacht krijgen:

·         Een levendig centrum voor de jongeren (denk aan de inbreng van de heer Steenbeek afgelopen commissievergadering), gaat daar aan gewerkt worden?

·         De fiets, fietsroutes en fietsverbindingen niet alleen voor de recreant, maar juist ook voor scholieren en voor woon-werkverkeer. Wat gaat daar de komende periode concreet gebeuren.

·         Werken aan een extra bedrijventerrein, een actueel punt vanwege de partiele herziening van de PRV. Graag een toezegging dat deze coalitie zich daarbij de provincie hard voor gaat maken!