HomeNieuwsSGP-inbreng 15 mei

SGP-inbreng 15 mei

Publicatiedatum: 8 jun. 2013

Na de vaststelling van de agenda worden de ingezonden stukken besproken, waar de SGP-fractie enkele vragen stelt over enkele bestemmingsplannen en andere detaillistische stukken.

Hoewel de SGP instemde met het bestemmingsplan van de Margrietstraat, werden er door dhr. Mulder (SGP) wel een paar kritische vragen gesteld over de communicatie van gemeente en projectontwikkelaar met de omwonenden. Een huisarts in de buurt, werd te laat geïnformeerd. Wethouder D. P. de Kruijf geeft aan dat het proces als geheel vrij goed is gelopen, maar het heel jammer te vinden dat dit mis is gegaan. Er zal in de toekomst gewerkt worden aan verbetering van deze zaak. Er zal gewerkt worden aan een betere communicatie met de omwonenden, ook door de projectontwikkelaar.
Bij de bespreking van de vierde grondexploitatie van het Groenewoud geeft dhr. Mulder geeft aan het niet wijs te vinden dat het verhaal achter het verhaal niet kon meegenomen worden in de fractievergaderingen. Dit moet voortaan anders. De wethouder zegde toe dat, bij de behoefte vanuit de gemeenteraad, het verhaal achter de feiten voortaan eerder naar de Raad zal worden gestuurd.

Verder vraagt Mulder zich af of het college niet te optimistisch is over de plannen. Zijn alle ontwikkelingen wel meegenomen? Nadat de wethouder enige punten noemt waarop het optimisme gebaseerd is en aangegeven heeft niet in een glazen bol te kunnen kijken, geeft Mulder aan met deze onderbouwing tevreden te zijn, maar vraagt de wethouder de Raad goed op de hoogte te houden.

Mulder vraagt aan het college of het in de tijd, waarin we niet in de glazen bol voor d toekomst kunnen kijken, of de zinssnede " het college ziet geen risico's meer voor de gronden in het Groene Woud"" wel kan? Het college meent van wel, terwijl de heer Mulder aangeeft dat in Nederland een gevoeligheidsanalyse wordt gehanteerd bij dit soort berekeningen van bijv. minimaal 5% van de grondprijs naar beneden of naar boven.

Het college geeft aan dat niet nodig te vinden. Daarna vraagt de heer Mulder aan de andere fracties wat zij van het antwoord van de wethouder P. de Kruijf vinden. Zij geven unaniem aan dat zij dat prima vinden.
Waarop de heer Mulder aangeeft het volgende verzoek te doen, of een voorziening op te nemen of een berekening te maken en dit op te nemen in de grondexploitatie of dat er een prijsfluctuatie op kan treden, omdat we nu echt niet in de toekomst kunnen kijken.

Op verzoek van de heer Mulder wordt het voorstel niet afgehamerd, maar
doorgeschoven naar de komende Raadsvergadering.

Bij de bespreking van bestemmingsplan Amalialaan stelde dhr. Mulder een kleine vraag over de samenwerking met de provincie op dit punt. De wethouder zegde toe hierop in de volgende vergadering terug te komen.

Bij het agendapunt over de Transitie Jeugdzorg geeft dhr. Lokhorst namens de SGP complimenten voor de uitgebreide voorlichting en het vasthouden aan de uitgangspunten. De wethouder zegt, op aandringen van Lokhorst, toe de Raad tijdig te informeren.

Bij de vaststelling  Verordening Leerlingenvervoer gemeente Woudenberg vraagt SGP-raadslid Van de Lagemaat, met CU en CDA, of het tot de mogelijkheden behoort het leerlingenvervoer per gezin te laten betalen. Volgens de wethouder zit zo’n sleutel er al in. Toch wil dhr. Van de Lagemaat een wijziging.