HomeNieuwsSGP in actie voor Sociaal Domein

SGP in actie voor Sociaal Domein

Publicatiedatum: 18 mei 2017

Ons raadslid Jan van den Dool was donderdagavond bijzonder actief in de Raad. Hij diende maar liefst vier amendementen en een motie in bij de behandeling van de verordening Sociaal Domein. De amendementen werden allen mede ondertekend door de PvdA, het eerste, derde en vierde amendement werd ook ondersteund door de ChristenUnie en de motie door de ChristenUnie en het CDA. 

Bevoegdheden
In de commissie had Van den Dool al een meningsverschil met het college over de bevoegdheden van de Raad. In de standaardverordening van de VNG was de vaststelling van de hoogte van PGB (persoonsgebonden budget) voorbehouden aan de Raad. In Woudenberg gaat het college hierover. Helaas was dit niet meer in de ene week tussen commissie en Raad te repareren. Daarom diende Van den Dool een amendement in waarin het college werd opgedragen in nadere regels inzichtelijk te maken hoe de hoogte van de PGB’s wordt berekend en voor welke typen zorg deze berekening geldt. Het is belangrijk dat de Raad deze feiten op een rijtje heeft. Dit amendement wordt unaniem aangenomen.

Huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp is een belangrijke manier om mensen langer thuis te laten wonen. Daarom is het belangrijk dat deze hulp laagdrempelig beschikbaar is. Op dit moment is de eigen bijdrage voor een algemene voorziening 10 euro per uur is. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze voorziening blijft sterk achter. Daarom stelt Van den Dool in een tweede amendement voor deze eigen bijdrage te verlagen naar 5 euro per uur. Dit amendement wordt aangenomen met steun door GBW, CDA, PvdA, VVD. Tegen stemde de ChristenUnie.

Informatieplicht aan cliënten

Uiteraard staan er sancties op misbruik of oneigenlijk gebruik van maatwerkvoorzieningen en PGB’s. Oneigenlijk gebruik gebeurt echter niet altijd met opzet. Soms is het gewoon onwetendheid. Daarom dient Van den Dool een derde amendement in om het college te verplichten op een begrijpelijke wijze voorlichting te geven over de manier waarop de maatwerkvoorzieningen en de PGB’s gebruikt moeten worden en wat de gevolgen zijn van oneigenlijk gebruik. Dit amendement wordt unaniem aangenomen.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn erg belangrijk voor onze samenleving. In een ideale samenleving zorgen mensen voor elkaar en kan de overheid een stapje terug doen. Het is wel belangrijk dat deze mantelzorgers waardering ervaren van de gemeente. Daarom is er in de verordening opgenomen dat die waardering ook door de gemeente wordt geuit. Van den Dool dient een amendement in met de strekking dat deze waardering jaarlijks zichtbaar wordt gemaakt en in overleg met de mantelzorgers wordt vastgesteld. Het amendement wordt met steun van CDA, CU en PvdA aangenomen. Tegen stemden GBW en VVD.

Tegenprestatie

Mensen die niet kunnen werken, moeten door de overheid op een goede manier worden geholpen. Het is daarom een goede zaak dat er uitkeringen worden gegeven aan mensen die geen werk hebben. Als er ook maar enigszins de mogelijkheid is om iets terug te doen voor deze bijstandsuitkering, moet dat wat de SGP betreft echter ook gebeuren. Daarom waren we erg teleurgesteld over de terughoudendheid van het college om een tegenprestatie in te voeren. Daarom dient Van den Dool een motie in om de tegenprestatie op te nemen in het beleid. Als iemand in staat is iets terug te doen voor de samenleving en nog geen werk heeft, dan mag dat wat de SGP betreft ook van hen gevraagd worden. De motie wordt aangenomen met steun van GBW, CDA, CU. Tegen stemden de PvdA en de VVD.

Technische amendement

Eerder op de avond werd al een amendement van Henk Jan Molenaar aangenomen waarin hij voorstelde de modernisering van de gemeentewerf niet uit de reserve onderhoud, maar uit de algemene reserve te betalen.