HomeNieuwsReactie Gemeente Woudenberg op provinciefusie

Reactie Gemeente Woudenberg op provinciefusie

Publicatiedatum: 20 feb. 2013

Geacht college,

 

Op 18 december 2012 ontvingen wij de brief van minister Plasterk waarin het startsein

wordt gegeven voor de voorbereiding van de samenvoeging van de provincies Flevoland,

Noord-Holland en Utrecht. Op 7 januari 2013 ontvingen wij uw brief, gedateerd 3 januari

2013, waarin u ons verzoekt om de dialoog te voeren over dit kabinetsvoornemen en

waarin u vraagt om onze visie en ideeën.

Het college van de gemeente Woudenberg geeft hierbij graag een eerste reactie op het

voornemen tot provinciale samenvoeging.

Uit de brief van de minister blijkt dat de overwegingen om de provinciale besturen van

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen te voegen met name erop gericht zijn om

bestuurlijk het hoofd te kunnen bieden aan de ruimtelijk-economische opgaven die er

zijn in de zogenaamde Noordvleugel van de Randstad.

Uit het stuk blijkt verder dat de omvang en positie van het provinciaal bestuur in de

Noordvleugel in het bijzonder van belang is vanwege de relatie met de grote steden.

Deze steden hebben baat bij één krachtige provincie en omgekeerd.

Het is voor ons als relatief kleine gemeente in de provincie Utrecht op dit moment

onduidelijk wat de voordelen dan wel gevolgen voor ons zullen zijn van de beoogde

provinciale samenvoeging. De informatie die wij in de brief van de minister hebben

ontvangen geeft ons onvoldoende aanknopingspunten om daarover op dit moment een

gemotiveerde inhoudelijke reactie op te geven.

Wij hebben op 1 februari 2013 van de minister een uitnodiging ontvangen om in het

kader van het zogenaamde open overleg op 11 maart aanstaande in Utrecht aanwezig te

zijn bij een bijeenkomst waarbij de minister een nadere toelichting zal geven. Ter

voorbereiding op dit consultatiegesprek heeft u ons uitgenodigd voor het bijwonen van

een zogenaamde debatbijeenkomst “bouwstenen voor het consultatiegesprek” op 14

februari 2013. Graag laten wij ons tijdens deze bijeenkomsten verder informeren.

Vervolgens zullen wij in overleg met de gemeenteraad van Woudenberg een

standpunt/visie op het samenvoegingsproces formuleren.

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs S.M.T. van der Marck              T. Cnossen

Secretaris                                       Burgemeester