HomeNieuwsRaad 27 juni

Raad 27 juni

Publicatiedatum: 29 jun. 2013

Zoals gebruikelijk, was de raadsvergadering vlak voor het zomerreces weer goed gevuld. Meerdere zaken passeerden de revue. Bij de behandeling ingekomen stukken vroeg Dick Lokhorst naar woonlocaties en zorg voor mensen met een ZZP 6 indicatie. Met name de beschikbaarheid van voldoende zorg bij minder dan de vier patiënten met een ZZP 6 indicatie baarde hem zorg.

Als eerste kwam de Herziening bestemmingsplan buitengebied 2013 ter bespreking. Twee raadsleden gaven aan aantekening te wensen niet aan de discussie en besluitvorming te hebben deelgenomen. Dit vanwege persoonlijke en/of zakelijke belangen. Het waren de heren Merkens (GBW) en Van de Lagemaat (SGP)

Mulder memoreerde dat de SGP in 2010 tegen het bestemmingsplan buitengebied had gestemd vanwege de vele omissies. Hij was blij dat middels deze herziening veel fouten gerepareerd worden. Overigens was hij nog niet geheel tevreden. Daarom diende de SGP’er een amendement in om in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) meer mogelijkheden qua nevenactiviteiten te bieden aan de agrariërs. Dit amendement was mede ondertekend door de CU en het CDA. Uit de reactie van het college bleek dat het college ernstige vormen van  koudwatervrees heeft. Het CDA en de CU volgden dat. Allerlei zaken die wettelijk geen enkel beletsel vormen voor naburige agrarische bedrijven zijn in het LOG verboden want je weet maar nooit met toekomstige wetgeving. Uiteindelijk werd het amendement door Mulder ingetrokken en een ander ingediend. Een half ei is immers beter dan een lege dop. Dit amendement haalde het wel. Als extra mag een agrariër in het LOG nu een kanoverhuurbedrijf, theeschenkerij of iets daaraan gelijk opstarten. Bed en breakfast, mini campings, kinderdagverblijven en voorts iedere vorm van langdurige dagrecreatie zijn voor het LOG volstrekt verboden. Een gemiste kans!

Bij de bespreking van de jaarrekening voerde Jan Mulder namens de SGP het woord. Hij blikte zowel terug als vooruit. Terugblikken deed hij in de spiegel, vooruitkijken door de voorruit. Hij hield een korte algemene beschouwing van het afgelopen jaar. Tevens memoreerde hij, dat hij reeds vanaf 2006 vragen gesteld had over het rente toerekenen aan de diverse exploitaties. Een motie om dit middels een notitie eventueel te herijken werd na enige discussie unaniem aanvaard.

Bij de bespreking van de  voorjaarsnota werd door Lokhorst opgemerkt dat hij in zijn algemeenheid vond dat het beter zou zijn indien zaken middels een raadsvoorstel besloten zouden worden. Voorts bedankte hij het college voor de duidelijke beantwoording in de commissievergadering en ging akkoord met het voorstel.

De kadernota gaf wel wat vuurwerk. SGP’er Van de Lagemaat gaf de aftrap. Hij stelde dat er enkele zaken waren die niet op de instemming van de SGP konden rekenen. De eerste was het feit dat een amendement op de structuurvisie, die enige tijd geleden was vastgesteld, niet doorgevoerd was in de kadernota. Dit zou door het CDA middels een amendement worden gerepareerd. Uiteraard gaf Van de Lagemaat aan dit amendement te zullen steunen. Het tweede was de opheffing van de reserve volkshuisvesting. Met deze voorziening die vorig jaar middels een SGP amendement unaniem was vastgesteld, konden bv starters op de woningmarkt worden geholpen. Voor de SGP zeer belangrijk. Helaas, naast de SGP dacht alleen de PvdA er net zo over. Het SGP/PvdA amendement om deze voorziening in stand te houden werd verworpen door een raadsmeerderheid bestaande uit GBW, CDA en CU. Een gemiste kans!!