HomeNieuwsOver de zondag, zorg en gronden

Over de zondag, zorg en gronden

Publicatiedatum: 13 sep. 2014

Naar aanleiding van een vraag van raadslid Jan Mulder doet de burgemeester de toezegging dat de Gemeenteraad in het vervolg alle collegebesluiten (ook de zogenaamde paraafbesluiten) zal ontvangen.

Naar aanleiding van de vragen rond de zondagswerkzaamheden bij de rotonde Geeresteinselaan voert Jan Mulder het woord namens de SGP:

Voorzitter, het is niet de gewoonte een ingekomen stuk te bespreken, maar staat u mij toe dat ik in deze commissie namens de SGP fractie een korte reactie geef op de beantwoording van de door mij gestelde vragen over de wegwerkzaamheden op zondag? De zondag is een bijzondere dag (een geschenk, een dag van rust voor iedereen, en  voor ons als christenen een dag in het teken van onze God). De aanleiding voor de vragen was een persbericht van de provincie dat ons onder ogen kwam, wij zijn hierover niet door ons college geïnformeerd. Dank voor de snelle beantwoording, waardering ook voor de uitspraak dat het college van de zondag geen gewone werkdag wil maken. Uit contacten met andere gemeenten hier in de regio, buiten, maar ook binnen onze provincie blijkt dat wegwerkzaamheden aan drukke provinciale wegen ook prima om de zondagen heen gepland kunnen worden, als je als college geen werkzaamheden op zondag wilt, gebeurt het niet. Dat was hier bij deze werkzaamheden in Woudenberg ook zeker mogelijk geweest gezien de prima omleidingsmogelijkheden en dan ook nog in de rustige zomervakantieperiode. Gezien de samenstelling van dit college (waar de C  toch ruim in vertegenwoordigd is) hadden wij echt niet verwacht dat dit college voor deze werkzaamheden een ontheffing zou verlenen voor het werken op zondag . Wij hebben zelfs de indruk gekregen dat dit onderwerp niet eens tijdens een collegevergadering is besproken. Wij betreuren de gang van zaken zeer en hadden het (nogmaals gezegd) ook niet verwacht en dat geldt ook voor vele mensen met ons. Wij spreken hierbij de hoop en wens uit dat er door het college van Woudenberg bij een volgende ontheffingsaanvraag anders gehandeld wordt (en de daad bij het woord gevoegd wordt). Dank u.

Mevr. Treep geeft aan dat ook de CU niet blij is met de werkzaamheden.

Dhr. Van der Steen vindt de commotie overbodig en te laat.

Mulder reageert als volgt op Van der Steen: We konden niet eerder reageren omdat het paraafbesluit niet zichtbaar is. Wij wisten niet hoe er afgewogen is. Wat betreft onze verschillen van mening, dat klopt. Wel moeten we opmerken dat de Zondagswet geïnitieerd is door minister Drees (PvdA). Hij vond dat we geen tegenstellingen moesten oproepen over de zondag.

Naar aanleiding van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid voert Jan van den Dool het woord. Hij merkt op dat de nota ruim een jaar te laat is. De wethouder legt uit dat dit te maken heeft met capaciteit. Verder wordt een verschil opgemerkt tussen het raadsbesluit en het raadsvoorstel. Dit zal worden aangepast. Van der Dool vraagt naar de meerwaarde van de nieuwe nota t.o.v. de vorige. Dit heeft ook te maken met het grote tekort aan concrete uitwerkingen. De wethouder zegt toe dat hij in 2015 per project concreet maakt wat hij doet met het gezondheidsbeleid. De SGP ziet liever dat de doelstellingen van de nota nu als helderder worden geformuleerd, zodat de gezondheid van alle Woudenbergers beschermd en bevorderd wordt.

Over de zomernota spreekt namens de SGP dhr. Molenaar. De zomernota laat zien dat er sprake is van een nadelig effect van 129.000 t.o.v. de begroting. Het baart de SGP-fractie zorgen dat er opnieuw sprake lijkt van een tekort van de jaarrekening. Molenaar begrijpt niet waarom de inkomsten vanuit het Rijk voor de transities direct weer ten laste worden gebracht voor de begroting. Dit zou na de 200,000 euro van enkele maanden geleden niet meer nodig moeten zijn. Verder stelt hij een vraag over de nogal vage formulering in de zomernota dat er ‘specifieke groep’ zou zijn waarvoor een groepsgerichte aanpak moet komen. Welke groep is dat precies? Verder vraagt Molenaar aandacht voor de verplaatsing van de Halte Europaweg. Hij zou het mooi vinden als op deze manier, naar het verkiezingsprogramma van de SGP, de halte Laanzicht bij de dienstregeling van Connexxion kan worden opgenomen. De SGP vindt het bijzonder dat de extra renteopbrengst niet in de algemene reserve grondexploitaties terecht komt, maar gewoon op de begroting. Verder vraagt Molenaar zich af of de personeelskosten nog beheersbaar zijn. Tot slot plaatst de SGP-er een opmerking over de leesbaarheid. Die is verbetert, maar de tabelletjes kunnen nog overzichtelijker.

Deze nieuwe tijden vragen terecht om een nieuwe nota grondbeleid. De SGP heeft wel enkele vragen. Welke volgorde wordt gebruikt bij de behandeling van projecten? Dat wordt per plek bepaald. Hoe gaat u gronden in tijdelijk beheer verkopen? Via een rentmeester die het verkoopt met maximale winst. Molenaar hoopt dat de grondexploitaties vaak genoeg worden geüpdatet. Verder vraagt Molenaar om meer koopmanschap door de gemeente. Tenslotte vraagt Molenaar zich af waarom er in de nota een afdracht aan de algemene reserve aanwezig is. Volgens hem komt dat bij andere gemeenten niet voor. Hij vindt dit niet meer van deze tijd.