HomeNieuwsKorte vergadering met inhoud

Korte vergadering met inhoud

Publicatiedatum: 23 feb. 2015

Aan het begin van de vergadering stelt Henk Jan Molenaar namens de SGP enkele vragen over een brief naar aanleiding van het ‘consumentenplein’. Naast enkele verhelderingen, geeft de wethouder aan dat de gemeenteraad al op 7 april geïnformeerd wordt over het besluit dat het college in maart zal gaan nemen. Na wat discussie zegt het college toe goed te luisteren naar de geluiden binnen de Raad en dan te bezien of een tussenstap (tussen deze informatieronde en de eerste versie van het bestemmingsplan) nodig is. 

Omdat in de vergadering van januari de stemmen zijn gestaakt, staat de nieuwe APV opnieuw op de agenda. Het eerste amendement (waarin de SGP vraagt om voor zondagse evenementen een vergunning te vereisen, in plaats van alleen een melding te moeten doen) wordt verworpen, omdat alleen SGP, CU en CDA voor zijn. Het tweede amendement (waarin de SGP vraagt erotische evenementen te verbieden) wordt verworpen, omdat alleen SGP en CU voor zijn. In het derde amendement vragen CU en CDA om bij een erotisch evenement vooraf een melding aan te burgemeester verplicht te stellen. Dit amendement wordt ook door de SGP gesteund, omdat dit toch een verbetering is ten opzichte van de voorgestelde APV. Toch wordt het amendement niet aangenomen. Een laatste amendent komt van Gemeentebelangen Woudenberg. Dit amendement beoogt Eerste Kerstdag gelijk te trekken met de andere eerste feestdagen. Dit amendement wordt unaniem gesteund. Uiteindelijk wordt de APV ter stemming gebracht. De SGP kan uiteraard niet instemmen met het voorstel. Omdat de amendementen niet zijn aangenomen, laat de APV op twee zeer aangelegen en ook principiële punten een duidelijke verslechtering zien. Waar het gaat om principes wil de SGP niet wijken, al is de versobering van regels op zich een verbetering.

Een volgende onderwerp is de financiële verordening 2014. Een voorstel in de verordening is om voortaan de Raad pas bij een overschrijding van 25,000 euro te informeren. Nu is dat 10,000 euro. De CU dient, mede namens de SGP een amendement in om dit enigszins te veranderen. Het amendement gaat over differentiatie grote en kleine bedragen. Bij een budget tot 250,000 euro moet het college de Raad bij een overschrijding van meer dan 10,000 euro vooraf informeren, bij een budget van meer dan 250,000 euro hoeft dat pas bij een overschrijding van meer dan 25,000 euro. Het amendement wordt unaniem aangenomen, waarna ook de financiële verordening 2014 unaniem wordt vastgesteld.

Het laatste onderwerp op de agenda is het bestemmingsplan Prangelaar. Namens Gemeentebelangen Woudenberg en CDA dient Bart Radstaake een motie in om na een jaar de verkeerssituatie te evalueren. Daarbij moet vastgesteld worden dat Jan Mulder van de SGP in de commissievergadering op dit punt al een toezegging gekregen heeft van wethouder De Kruijf. Mulder vraagt zich dan ook af of dhr. Radstaake de wethouder wel serieus neemt in zijn toezeggingen en verder of hij de motie niet met de SGP had kunnen indienen. Een wat onverkwikkelijke discussie ontspint zich. De motie wordt aangenomen, met steun van GBW en CDA. SGP stemt tegen deze motie omdat deze inhoudelijk volstrekt overbodig en ‘qua gedrag echt onder de maat’ is. Ook de ChristenUnie, PvdA en VVD stemmen tegen de motie.

Namens CU en SGP dient mevr. Van Oosterom een motie in. In deze motie wordt ingespeeld op een mogelijk parkeerprobleem in de toekomst en vraagt om dat probleem conform het bestemmingsplan en na overleg met betrokkenen op te lossen. Deze motie wordt met steun van de voltallige raad, op PvdA en VVD na, aangenomen. Het bestemmingsplan zelf wordt unaniem vastgesteld.