HomeNieuwsInteressante Raadsvergadering

Interessante Raadsvergadering

Publicatiedatum: 1 okt. 2014

Zomernota

Na het vragenrondje is de zomernota opnieuw aan de orde. Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar het woord. Naast enkele detailopmerkingen merkt Molenaar op dat het bedrag van 50.000 euro die naar de algemene reserve vloeit daar niet hoort. Volgens onze eigen regels moet dit bedrag namelijk ten gunste komen van de reserve grondbeleid. Het begrotingssaldo is na deze greep een heel stuk gunstiger geworden. Hier spreekt geen transparantie uit. Bovendien staat op dit moment de reserve grondbeleid onder grotere druk dan de algemene reserve. Mocht uiteindelijk blijken dat de algemene reserve toch extra geld nodig heeft, dan kan dat altijd nog bij de Jaarrekening 2014. Dit is de juiste route. Om dit te bereiken dient de SGP-er een amendement in, die mede ingediend wordt door dhr. Van der Steen (PvdA) en mevr. De Man (VVD) en wordt unaniem aangenomen.

Lokaal gezondheidsbeleid

Over de notitie lokaal gezondheidsbeleid voert namens de SGP Jan van den Dool het woord. Bij de weging van de nota neemt hij de wet Publieke Gezondheid als uitgangspunt. Helaas blijkt dat de nota veel te weinig concrete doelstellingen en meetmomenten bevat. Wat voor projectplannen gaan we zien, en wanneer en hoe gaan we deze evalueren? Helaas is de wethouder ook in de reactie onduidelijk. De zaak wordt pas echt onduidelijk als een motie van de PvdA en het CDA wordt ingediend om een verslag te krijgen van het gesprek met de WMO-adviesraad. Omdat dit verslag nog naar de Raad zal komen, ziet de SGP geen mogelijkheid nu tegen de nota te stemmen. Het licht staat op oranje, aldus Van den Dool.

Nota Grondbeleid

Bij de nota grondbeleid voert opnieuw fractievoorzitter Molenaar het woord. Hij geeft aan dat er in de nota goede keuzes worden gemaakt die passen bij deze moeilijke tijd. Het grondbeleid wordt niet meer als melkkoe gebruikt, maar wordt gezien als langlopend risico gezien. Het beleid is dus niet actief, maar er wordt nu meer maatwerk geleverd. Ook is er meer aandacht voor de risico’s. Een keuze ontbreekt echter. Samen met de VVD dient de SGP een amendement in om deze keuze alsnog te maken. Op dit moment wordt geld dat wordt verdiend met het grondbeleid gedeeltelijk (7 euro per vierkante meter) al gedurende het proces gestort in de algemene reserve. Dit geld kan dus al gebruikt worden voordat het project is afgerond en dus ook voordat bekend is of het project wel wat oplevert. Helaas wordt het amendement alleen gesteund door de VVD-fractie. De andere fracties vinden de huidige regeling voldoen.

Motie Meldpunt

Aan het eind van de vergadering dient dhr. Van den Dool een motie (gesteund door de VVD) in om een meldpunt in te stellen voor betrokkenen bij de decentralisaties. Het gaat hier om kwetsbare mensen die te maken krijgen met veel veranderingen. Verandering brengt veel onzekerheid mee. Dit hoort de fractie veel terug. Betrokkenen moeten laagdrempelig terug kunnen koppelen over de ontvangen zorg. De gemeenteraad kan op deze manier meeleven met de betrokken mensen. Het meldpunt is wezenlijk wat anders dan de bestaande klachtenregelingen, omdat deze regelingen heel formeel zijn. Het meldpunt zou meer laagdrempelig en informeel moeten zijn. De wethouder wil wel een meldpunt, maar dan in het huidige loket van de Kleine Schans. Net als de VVD steunen ook de PvdA en de Christen Unie de motie. Helaas strandt dus de motie. Het CDA en de GBW zien liever dat meldingen via het loket lopen.