HomeNieuwsHoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

Hoevelaar, Vastgoed en Huishoudelijke hulp

Publicatiedatum: 25 jun. 2015

 Het eerste stuk dat besproken wordt is het Masterplan Hoevelaar. Frans Hazeleger, voor het eerst aanwezig als plaatsvervangend commissielid, voert het woord. Hij wijst op de trouw van de SGP-raadsleden, die duidelijk blijkt uit het feit dat hij nu pas voor het eerst het woord voert in de commissie. Het Masterplan ziet er wat de SGP betreft heel goed uit. Wel zijn er een aantal kritische vragen en kanttekeningen te stellen en te plaatsen. De SGP-fractie wil graag zo lang mogelijk alle mogelijkheden openlaten. De vraag is daarom of we met de vaststelling van dit masterplan straks de mogelijkheid nog hebben om bij nader inzien een gedeelte van het gebied willen invullen met bedrijven. Kan dat straks nog? Verder legt Hazeleger er de nadruk op dat de gemeente de N224 goed in het oog moet houden. De toegenomen verkeersdruk op deze toch al drukke route baart de SGP zorgen. Wat de SGP-fractie betreft, is de doorstroom van het verkeer langs en de leefbaarheid aan de N224 een belangrijk aandachtspunt. Ook zien we graag een goede communicatie met de inwoners. Op beide verkeerspunten wordt een toezegging gedaan door de wethouder.

Na het Masterplan volgt de behandeling van een bestemmingsplan voor Stationsweg 77. Namens de SGP voert Frans Hazeleger weer het woord. Hij juicht het toe dat er weer een ontwikkelaar is die de uitdaging aangaat een stukje verouderd bedrijventerrein om te zetten in een eigentijds woningaanbod. Hij stelt een aantal vragen over wat technische zaken. Vastgesteld kan worden dat het college in wil stemmen met een vrij krappe opzet bij woningen. Dit komt overeen met de regels ruimtelijke kwaliteit.

Verder staat een stuk op de agenda waarin gevraagd wordt om het gebouw van Smash aan de Schoolstraat te verkopen. De SGP kan daar wel mee in stemmen. Wel zet Henk Jan Molenaar vraagtekens bij het feit dat de gemeente 73,000 euro aan een investering doet in de Camp. Dat had wat ons betreft niet gehoeven. De ABC-stichting beurt straks wel de huren. Als de wethouder de toezegging doet dat de gemeente haar bijdrage aan de ABC-Stichting tegen het licht houdt, mocht blijken dat de ABC-Stichting flink vooruit gaat door de participatie van de Smash, kan de SGP instemmen met het plan.

De nota maatschappelijk vastgoed beoogt een inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed en doet een aantal voorstellen voor verder gebruik van het vastgoed. De SGP-fractie kan met een groot deel van de nota wel instemmen. De aula op de begraafplaats hoort wat ons betreft wel in gemeentehanden te blijven. De SGP blijft het jammer vinden dat er nog niet veel gedaan is met de motie Profijtbeginsel die de SGP in het verleden heeft ingediend. Uit de beantwoording blijkt dat het subsidiebeleid later wordt vastgesteld.

Ook de huishoudelijke hulp staat op de agenda. Het college stelt voor om naast de bezuiniging vanuit het Rijk nog eens een besparing in te boeken op de huishoudelijke hulp. Wat overblijft, gaat naar het ontschotte Sociaal Domein. De SGP is het daar niet mee eens. Jan van den Dool spreekt de wens uit dat pas na de concrete cijfers van 2015 wordt bezien of een besparing noodzakelijk is.

Een laatste belangrijk stuk gaat over planologische afwijkingen. Het college stelt daar de regels vast waarbinnen afgeweken kan worden van de regels in de bestemmingsplannen. Namens de SGP voert Frans Hazeleger het woord. Hij heeft één wens: namelijk dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op communicatie vooraf om handhaving te voorkomen. Als handhaven nodig is, moet dat wel stevig worden toegepast. Verder heeft de SGP-fractie twee bedenkingen: de maten voor verkoopautomaten van agrariërs zijn wat de SGP betreft te beperkend. Meer ruimte is gewenst. Verder pleit de SGP voor een ruimere hardheidsclausule, waarbij het college meer ruimte krijgt om afwijkingen te honoreren.