HomeNieuwsHoe houden we de aula?

Hoe houden we de aula?

Publicatiedatum: 23 jun. 2015

Jaarrekening

Als eerste agendapunt op de agenda van 23 juni staat de jaarrekening 2014. Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar het woord. Hij spreekt van een lichtpuntje, die veroorzaakt wordt door incidentele meevallers. De SGP is natuurlijk blij met de positieve jaarrekening. Wel vraagt Molenaar nog een aanvulling op de toelichting van de verschillen. Verder had de SGP graag gezien dat de meevallers ten goede waren gekomen aan het sociaal domein en niet aan het budget wegen. Dit omdat de meevallers ook vanuit het Sociaal Domein komen. Na de beantwoording van de wethouder is de SGP helemaal tevreden gesteld. Het geld blijkt naar een belangrijk project voor N224 en N226 te gaan (belangrijk voor het Centrum en voor een route die toch al onder druk staat, ook door de tunnel bij Maarsbergen). Verder gaat Molenaar nog in op enkele detailpunten.

Eerste termijn AB

De Algemene Beschouwing, de bespreking van de Kadernota 2016-2019, had een totaal nieuwe opzet. In de eerste termijn debatteerden de fractievoorzitters van de zes Woudenbergse fractievoorzitters met elkaar over hun algemene beschouwingen over de Woudenbergse Kadernota. Allerlei discussies werden gevoerd. Hieronder geven we de hoofdlijn van de SGP-inbreng.

In z’n algemeenheid blijft de SGP erbij dat de Kadernota zich laat tekenen door de zin ‘Kleine plusjes, grote zorgen’. Naar aanleiding van een vraag van mevr. Treep (CU) werkt fractievoorzitter Molenaar deze uitspraak wat verder uit. Met de kleine plusjes doelt de SGP op de mooie uitgaven die het college doet, maar die soms wel lager zijn dan eigenlijk nodig. Verder is er geen ruimte om wensen die we eigenlijk wel hebben er in toe te voegen. Met de grote zorgen doelt de SGP vooral op het sociaal domein, op de schuldenlast bij de grondexploitaties en op het achterstallige onderhoud wegen. De weg naar een duurzame gemeente is nog lang.

Veel onduidelijkheid was bij alle fracties ontstaan over de kredietaanvragen (een krediet voor het dorpshart, een voor Woudenberg Oost en een voor digitalisering bouwdossiers). In de Kadernota werd gesuggereerd dat er drie kredieten werden aangevraagd. Verschillende fracties, waaronder zeker ook de SGP, had daarom om een nadere onderbouwing gevraagd. Uit de nadere beantwoording bleek dat er geen sprake was van een kredietaanvraag, maar van een draagvlakmeting. De kredietaanvragen komen nog later. Dan zal de nadere onderbouwing ook komen. Een groot deel van de bezwaren van de SGP werden met deze verduidelijking weggenomen.

Een serieus punt van zorg was ook het sociaal domein. De SGP-fractie pleit er voor om voorzichtig te zijn met het sociaal domein en zeker nog geen bezuinigingen in te boeken op de zorg voordat we concrete cijfers hebben.

Een opvallend punt in de Kadernota was het budget wegen. Volgens een rapport is er iets meer dan vijf ton nodig in 2016 om het achterstallig onderhoud alsnog uit te voeren, maar het college heeft besloten slechts 75% van dit bedrag daadwerkelijk uit te gaan geven. Dit om de begroting sluitend te krijgen. De SGP maakt zich hierover grote zorgen. Omdat we pas later dit rapport zullen ontvangen, komt de Raad hier nog op terug.

Een belangrijk punt in de Kadernota is de aula op de begraafplaats. Het college stelt voor om de aula te verkopen aan een marktpartij. Om de aula in de handen van de overheid te houden, kwam er zelfs een inspreker langs. De heer Van Oostrum sprak namens de beheercommissie in. Ook de SGP zette in op behoud van de aula. Deze belangrijke voorziening moet niet naar de markt! Om de aula in handen van de overheid te houden, gaat de Raad hard op zoek naar een financiële dekking. De SGP-fractie geeft in volgorde van voorkeur drie opties. 1. Op zoek naar mogelijkheden in de hele portefeuille vastgoed (verhogen van de huur van alle vastgoedpartijen). 2. Nu staat in 2018 75,000 en in 2019 100,000 euro aan niet-haalbare bezuiniging. Deze kunnen in beide gevallen met 50,000 worden teruggebracht. 3. We kunnen nog bezuinigen op het personeel. Dit is wel de laatste keus. Om een goede beslissing te nemen, vraagt SGP, na overleg met GBW en CDA om een onderzoek naar de  gevolgen van een bezuiniging van 35,000 in 2018 en 2019 op de ambtelijke organisatie.

Genoeg voer voor de Raad van 9 juli.