HomeNieuwsDiscussieraad

Discussieraad

Publicatiedatum: 10 jul. 2015

Als ingekomen stuk staat op de agenda de voortgangsrapportage van het Sociaal Domein. Helaas blijken er nog steeds geen actuele cijfers te zijn. Jan van den Dool spreekt daarover namens de SGP zijn teleurstelling uit.

Bij de behandeling van het Masterplan Hoevelaar dient Jan Mulder namens de SGP een motie in. Hierin onderstreept hij het belang van blijvende heroverweging van fase 2 en 3 van dit plan. De motie roept op om gedurende de ontwikkeling van fase 1 te blijven onderzoeken of de ontwikkeling van fase 2 en 3 wel wenselijk is en of er wel behoefte aan is. De verkeerssituatie is het belangrijkste nadeel van woningbouw in fase 2 en 3, maar daarnaast zien we ook dat de afstanden tot de dorpskern enorm zijn en dat het contour van het dorp wordt vervormd. Voor de SGP-fractie is instemmen met fase 2 en 3 na vaststelling van dit plan geen vanzelfsprekendheid. Omdat blijkt dat er nog allerlei onderzoeken zitten aan te komen, kan de motie na een breedvoerige discussie worden ingetrokken.

Een ander belangrijk agendapunt is de behandeling van de Nota Maatschappelijk Vastgoed. CU dient mede namens GBW, SGP en CDA een amendement in om de aula van de begraafplaats niet te verkopen. Omdat de bespreking van het subsidiebeleid pas later volgt, kan de SGP nu met deze Nota instemmen.

Bij de behandeling van de Jaarrekening 2014 dient de SGP bij monde van Henk Jan Molenaar een amendement in. De Jaarrekening heeft namelijk een overschot van ruim drie ton en deze wordt gedeeltelijk overgeheveld naar de reserve wegen en gedeeltelijk naar de algemene reserve. De overheveling naar de reserve wegen is nodig voor het kruispunt van de N224 en de N226. De SGP ondersteunt de toevoeging aan de reserve wegen, maar de rest van het geld moet wat ons betreft naar de reserve van het Sociaal Domein. De meevallers kwamen namelijk vooral uit het Sociaal Domein, terwijl de toekomst van dit beleidsterrein juist heel onzeker is. Helaas wordt het amendement verworpen met drie stemmen voor.

Bij de behandeling van de Kadernota is er opnieuw veel discussie. Bij de behandeling worden veel moties en amendementen ingediend. CU dient opnieuw samen met GBW, SGP en CDA een amendement in om de bezuiniging op de aula te schrappen. Het CDA dient samen met GBW en PvdA een motie in om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het gemeentehuis een extra dag te sluiten. Verder dient het CDA samen met de CU een motie in waarin het college de opdracht krijgt om van beheersstichtingen inzicht te vragen in de actuele financiële positie. Dhr. Van der Steen van de PvdA dient ook twee moties in. De eerste motie vraagt van het college om een brief aan de Tweede Kamer te sturen waarin verzocht wordt ook belasting mogelijk te maken op katten, duiven en paarden. Verder dient de PvdA een motie in waarin een onderzoek gevraagd wordt om de afvalstoffenheffing anders in te vullen. De SGP voert een amendement in waarin gevraagd wordt alle risico’s van het grondbedrijf op te vangen door de algemene reserve grondbedrijf. Verder vraagt de SGP een enquête voor de ondernemers in het dorpscentrum.

Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar het woord. Hij gaat alleen nog in op de hoofdlijnen. Hij constateert dat de bezuiniging op wegen van vorig jaar onverstandig is geweest. Naar aanleiding van de motie van het CDA over de sluiting van het gemeentehuis merkt Molenaar nog op dat de beleidsnota’s van het college ook wel wat dunner mogen van de SGP. Als het gaat om het dorpscentrum spreekt de SGP-fractie haar zorgen uit over de toekomst van de winkelstraat in verband met digitalisering etc. Wat betreft het budget ten behoeve van Woudenberg Oost. We zullen dit bij de kredietaanvraag verder beoordelen, maar zijn op voorhand niet overtuigd van de noodzaak en de omvang van dit krediet. Met de toevoeging aan de reserve sociaal domein kan de SGP-fractie instemmen. Voor de financiële dekking van het behouden van de aula, stelt de SGP voor het bedrag van de niet te halen bezuinigingen te verlagen. Deze post is wat de SGP betreft prematuur. Voor de mening van de SGP over de algemene reserve grondbedrijf en het dorpshart verwijs ik u respectievelijk naar het amendement en de motie die door de SGP werden ingediend.

Stemmingsuitslag:

Amendement CU, GBW, SGP, CDA over aula: SGP, CDA, CU, PvdA en VVD voor. AANGENOMEN

Amendement SGP over algemene reserve grondbedrijf: SGP voor; CDA, CU, PvdA en VVD tegen. VERWORPEN.

Kadernota: GBW, SGP, CDA, CU, PvdA en VVD voor. AANGENOMEN.

Motie GBW, CDA en PvdA gemeentehuis extra dag dicht: GBW, SGP, CDA, CU, PvdA en VVD voor. AANGENOMEN.

Motie CDA en CU over transparantie beheersstichtingen: GBW, SGP, CDA, CU, PvdA en VVD voor. AAGENOMEN.

Motie PvdA paardenbelasting: GBW, SGP, CDA, CU, VVD tegen; PvdA voor. VERWORPEN.

Motie PvdA afvalstoffenheffing: GBW, SGP, CU, VVD tegen; CDA, PvdA voor. VERWORPEN.

Motie SGP over enquête: ingetrokken door een toezegging van de wethouder over betrekken van de ondernemers.