HomeNieuwsCommissievergadering 11 juni 2013

Commissievergadering 11 juni 2013

Publicatiedatum: 17 jun. 2013

De raadsvergadering van 11 juni jl. geeft veel gedetailleerde en specialistische informatie. Zaken als regionale samenwerking, de herziening van het bestemmingsplan buitengebied en het sociaal jaarverslag komen aan de orde.

Tijdens de opening wordt de agenda al direct omgegooid, zodat insprekers in de raad niet tot laat op de avond hoeven te wachten op hun beurt. Als eerste geeft de heer Van Dort, voorzitter van de Rekenkamercommissie ‘Regionale Samenwerking’ een toelichting op hun rapport. Er is door de commissie onderzocht hoe Woudenberg en omliggende gemeenten regionaal samenwerken. Dit wordt meer en meer belangrijk omdat de landelijke overheid meer taken afschuift op de gemeenten, die deze taken ook nog eens met een lager budget moeten uitvoeren.

De gemeente Woudenberg blijkt het op het punt van regionale samenwerking best heel goed te doen, zeker niet slechter dan grote(re) buurgemeenten. Toch ligt er het advies om heel goed op te letten bij samenwerkingsverbanden. De commissie adviseert de gemeente(raad) om vooral bij grotere ( en duurdere) verbanden heel duidelijk de doelstelling te formuleren. Dit kan het best in een ondernemingsplan, waarin de effecten, kosten, risico’s en dergelijke duidelijk worden omschreven. Aan de hand van dit plan kan ook (tussentijds) geëvalueerd worden.

Herziening bestemmingsplan buitengebied

Vervolgens debatteert de raad over de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. In 2010 is er al een bestemmingsplan vastgesteld, maar door deze herziening worden de (vele) gaten en fouten gerepareerd. Er zijn verschillende burgers die hun belang komen verdedigen in de raad. De heer Hengeveld maakt bezwaar tegen het toekennen van de status ‘bedrijfsverzamelgebouw’ op Zeisterweg 57/59, omdat hierop het terrein en de verkeersontsluiting niet zijn berekend. De heer Mulder van de SGP merkt hierbij wel op dat de raad niet publiekrechtelijke zaken (het bestemmingsplan) met privaatrechtelijke zaken (de oprit van Zeisterweg 57/59) te vermengen.

Ook de heer de Kruif, agrariër aan de Brinkanterweg maakt een opmerking over de bestemming die zijn land heeft gekregen, namelijk ‘Agrarisch met waarde Beekdal’. Hij vreest voor ‘de nieuwe Farao die Jozef niet gekend had’, namelijk dat een volgende raad wel eens heel andere plannen met zijn land heeft. Hij wil graag dat de bestemming wordt veranderd in ‘Agrarisch Reliëf’. Hiermee gaat de raad, mede op aandrang van de SGP, akkoord. De heer Mulder noemt het namelijk een sympathiek voorstel van de heer de Kruif, waardoor weer een probleem is opgelost.

De heer Ter Maaten vraagt duidelijkheid over een waterberging op zijn land aan de Voskuilerdijk. Het waterschap en de gemeente lijken hierover namelijk andere informatie te verstrekken. De SGP dringt er dan, net als andere partijen in de raad, op aan om snel goede informatie te geven.

De heer Van de Lagemaat van de SGP heeft ook een zienswijze ingediend over een pand aan de Maarsbergseweg 45. Hij wordt in de raad vertegenwoordigd door zijn advocaat, omdat hij alle schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen. Hij neemt de rest van de avond dan ook niet deel aan het debat. Zijn verzoek is om de bestemming Wonen met beperkingen op zijn huis om te zetten in Wonen zonder beperkingen, waardoor hij meer ruimte heeft om een fatsoenlijk huis neer te zetten. Helaas heeft een merendeel van de raad en het college hiertegen bezwaren.

De SGP fractie is over het algemeen tevreden met deze herziening. In 2010 heeft de fractie tegen het bestemmingsplan gestemd omdat er toen volgens de fractie te weinig zorgvuldig was omgegaan met het plan. Nu zijn gelukkig het merendeel van de omissies gerepareerd, en zal de SGP waarschijnlijk voor stemmen. Toch zijn er nog verschillende vragen, onder andere betrekking hebbend op de nevenactiviteiten voor boerderijen en de vergroting van bouwblokken voor agrariërs.

Rondvraag, marktverordening en begroting VRU

Tijdens de rondvraag vraagt de heer Mulder namens een Woudenberger of er al een evaluatie ligt voor de startersleningen, die de gemeente heeft uitgegeven. De wethouder zegt een evaluatie toe.

Het intrekken van de marktverordening is snel geregeld. De markt op dinsdagmorgen wordt nu door 3 marktkooplui bezocht, dus is een verordening niet nodig. Deze geldt pas bij meer dan 6 marktkramen.

De begroting van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt door de raad geaccepteerd. Wel stelt de heer Van Bentum namens de SGP de vraag of de kosten van een grote calamiteit door Woudenberg alleen, of door de gehele VRU worden gedragen.

De vergadering sluit rond kwart voor elf.