HomeNieuwsCommissie mei 2015

Commissie mei 2015

Publicatiedatum: 12 mei 2015

Bij de rondvraag vraagt Jan Mulder namens de SGP naar de stand van zaken rond Stationsweg West 87 en rond de provinciale werf. Ook vraagt hij naar de huidige stand van zaken rond het consumentenplein. Na de laatste commissievergadering zijn veel mensen met onduidelijkheid en gemengde gevoelens naar huis toe gegaan vanwege de opening die er, op verzoek van de GBW, in de slotwoorden van de wethouder nog lagen. Wat zijn de huidige plannen van de projectontwikkelaar? Wat gaat de ALDI nu precies doen? De wethouder kan nog geen duidelijkheid geven. Wel verwacht hij dat de projectontwikkelaar snel met plannen zal komen.

Als eerste voorstel stond de huisvestingverordening op de agenda. Door landelijke wetgeving kan er geen voorrang meer geboden worden aan Woudenbergse woningzoekenden voor sociale woningen, tenzij schaarste kan worden aangetoond. In dat geval kan 25% van de woningen met voorrang toegewezen worden aan Woudenbergers. In de Raad ontstaat een discussie over de definitie van schaarste. Volgens het college is er in Woudenberg geen schaarste aantoonbaar. De SGP-fractie stelt, bij monde van dhr. Mulder, dat het ook helemaal niet nodig is om schaarste aan te tonen. Volgens de regio is het aan de Raad te bepalen of zij vindt dat er sprake is van schaarste. Wat de SGP betreft is er zeker sprake van schaarste bij een wachttijd van 2,8 jaar en kunnen we op dit moment dus sprake van schaarste. Het ontgaat de SGP-fractie dan ook geheel waarom regels ‘irrelevant’ zouden zijn. We maken ons zorgen over de toekomst van de woningverdeling. Kortom, aan de argumentatie van het college ontbreekt wat ons betreft nog wel wat. De SGP overweegt een amendement in te dienen.

Bij de verordening leerlingvervoer voert Henk Jan Molenaar, namens de SGP, het woord. Hij stelt een aantal verhelderende vragen. Hij vraagt naar de verschillen tussen de regeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en voor het reguliere Voortgezet Onderwijs. We vragen ons wel af of er rekening is gehouden met de invoering van het Passend Onderwijs. Worden leerlingen die vanuit VSO naar VO gaan, niet beperkt in hun mogelijkheden voor vervoer? Wat zijn de mogelijkheden om voor die leerlingen toch het vervoer te regelen dat ze nodig hebben? Verder vraagt de SGP naar een duidelijke toelichting op tegenstrijdige opmerkingen in het college. Aan de ene kant stelt het college dat er nog slagen gemaakt kunnen worden door mensen dichterbij op scholen onder te brengen. Aan de andere kant kunnen ouders schriftelijk blijven verklaren dat zij bezwaren hebben tegen het onderwijs op alle dichterbij gelegen scholen. Zijn er dan wel slagen te maken? En hoe zit het met de motiveringsgesprekken? Hoe zijn deze verankerd in de verordening? Tenslotte wijst Molenaar er op dat er een feitelijke onjuistheid in de stukken staat als het gaat om de identiteit van een van de scholen. De beantwoording van de vragen is doorgeschoven naar een memo.

Bij de verordening re-integratie Participatiewet 2015 voert namens de SGP Jan van den Dool het woord. Voor de SGP is dit een aangelegen punt en we zijn blij met deze verordening. Wel heeft SGP nog een aantal vragen. We weten bijvoorbeeld niet hoeveel mensen er in Woudenberg zijn met een arbeidsbeperking (wat de gemeente overigens ook niet blijkt te weten). `We vragen ons ook af wat het college precies bedoelt met de cryptische opmerking dat het ‘wil voorkomen dat we bijstandsgerechtigden activeren zonder dat hier een vervolg aan wordt gegeven’. Ook vraagt de SGP zich af waarom de Raad niet ieder jaar zal worden geïnformeerd over de effectiviteit van het beleid. Dit staat wel in de modelverordening van VNG. Ook wordt het advies van de cliëntenraad niet opgenomen, wat de SGP graag anders had gezien.

Als het gaat over de startnotitie spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van Woudenberg voert Jan Mulder namens de SGP het woord. Hij stelt een aantal vragen en stelt dat een bedrag van 20.000 euro wat overdreven is voor een notitie op dit onderwerp. Eerder is ook wel eens iets geschreven op dit onderwerp. Kan er niet gewoon een update geleverd worden op dit eerdere document?

Jan Mulder voert ook het woord op het onderwerp van het apart inzamelen van de drankkartons. SGP is blij met dit voorstel in het kader van de duurzaamheid. We hopen dat in de toekomst de heffing om laag kan voor de inwoners van Woudenberg.

Verder wordt nog het woord gevoerd over de zorgen rond het Recreatieschap.