HomeNieuwsCommissie 10 maart

Commissie 10 maart

Publicatiedatum: 10 mrt. 2015

Bij de rondvraag stelt Jan Mulder namens de SGP een vraag over vragen die de VVD Scherpenzeel heeft gesteld aan het college daar. Het gaat daarbij om het zogenaamde consumentenplein. De burgemeester geeft aan met het Scherpenzeelse college in gesprek te gaan.

Bij de ingekomen stukken voert opnieuw Jan Mulder het woord namens de SGP. Het gaat hierbij om wegwerkzaamheden die opnieuw op zondag gaan plaatsvinden. De SGP is blij dat het college dit keer een serieuze optie heeft onderzocht waarbij de zondag wordt ontzien. Dat waardeert onze fractie. Toch kiest het college uiteindelijk voor wegwerkzaamheden in de weekwisseling, inclusief de zondag. Wat SGP betreft is dat onnodig. Omliggende plaatsen presteren het om wel buiten de zondag om te werken aan wegen. SGP Woudenberg zou liever gekozen hebben voor een andere optie. Geen wegwerkzaamheden op zondag. Een optie zou zijn om te werken in de vakantieperiode.

Lang geleden heeft het college toegezegd in elk raadsvoorstel een kopje ‘duurzaamheid’ toe te voegen. Dit gebeurde op aandringen van SGP-er Mulder. Dit kopje zou vanaf januari gaan functioneren. Nu staat er in maart een stuk op de agenda, waarin wordt gemeld dat het kopje niet apart terug gaat komen. GBW stelt, met steun van de SGP, dit punt opnieuw aan de orde. Gelukkig stemt de commissie er unaniem mee in dat dit kopje wel in de raadsvoorstellen moet komen.

Over het bestemmingsplan van het Groenewoud merkt raadslid Jan Mulder op dat de SGP-fractie blij is met de ondernemende manier waarvoor gekozen is in dit bestemmingsplan. Wel bestaan er vragen over de milieueffecten van de extra woningen op de omgeving. De wethouder zegt extra onderbouwing toe. Verder stelt Mulder kort het stuk grond achter de Wartburgschool aan de orde.

Verder staan enkele grondexploitaties op de agenda. Namens de SGP voert Henk Jan Molenaar hier het woord. Bij de exploitatie van Groenewoud geeft hij een compliment over het document ‘herijking Groenewoud’ dat al eerder op de agenda stond. Bewust gaat hij er nu pas op in, omdat het uiteindelijk niet om woorden, maar om daden gaat. Twee punten zijn interessant. In het document stond vermeld dat er gebouwd moet worden voor verschillende doelgroepen. Expliciet staat vermeld dat er ook sociale huurwoningen moeten worden gebouwd in de laatste fasen. We zien deze echter niet terugkomen in deze exploitatie. Dat is zeer opmerkelijk. Verder stond er in de herijking dat het financieel resultaat gestabiliseerd zou gaan worden. Ook hier moet opgemerkt worden dat we bij deze exploitatie al weer hebben ingeleverd. Verder spreekt de SGP-fractie haar grote zorgen uit over de onderschatting van de risico’s. Op 18,3 miljoen wordt er een risico van 166,000 beraamd. Wat SGP betreft is dat zeer merkwaardig. Bovendien weet Molenaar ook nog een punt aan te wijzen waar een risico over het hoofd is gezien. De twee kavels die in 2014 verkocht zouden worden, blijken in realiteit niet verkocht. Wel is de SGP blij dat het college voorlopig geen geld laat vloeien naar de reserves, maar het geld gewoon in het plan laat zitten.

Bij het exploitatieplan Spoorzone vraagt Henk Jan Molenaar naar de werkwijze van het college om eerst aan lokale bedrijven te vragen of ze willen verplaatsen naar de Spoorzone. Op zich kan de SGP daar achter staan, maar het betekent wel dat het veel tijd gaat kosten. Verder wijst Molenaar er op dat het een opmerkelijke zaak is dat de prijs van de eerste kavel nu al is verhoogd, terwijl er nog geen kavel verkocht is.

Bij het exploitatieplan Westerwoud roept Henk Jan Molenaar in herinnering dat de SGP tegen de eerste exploitatie van het Westerwoud heeft gestemd. Voortdurend uitstel staat de SGP-fractie niet aan. Met interesse hebben dit exploitatieplan dan ook gelezen. Het lijkt erop dat het college ondernemender begint te worden in dit project. Wat SGP betreft is dat een positieve ontwikkeling.

Bij het exploitatieplan Amalialaan merkt SGP-er Molenaar op dat de risico’s van de vorige opzet al werkelijkheid geworden. Wat SGP betreft blijkt hieruit dat de risico's te optimistisch zijn. Verder is de SGP voorstander van een ondernemender aanpak.

Verder komt in de vergadering een voorstel langs om een investeringszone in het dorp in het leven te roepen, waarbij alle ondernemers gaan meebetalen aan de verbetering van het dorp. Dit gebeurt op initiatief van de ondernemers en alleen na hun goedkeuring. De SGP ziet de positieve zijde van dit voorstel in en kan er mee instemmen. Wel geeft de fractie aan het jammer te vinden dat er niet per vierkante meter wordt geheven, maar per winkel.

Enkele andere onderwerpen die langskwamen waren de N226 (tunnel Maarsbergen), de firma Van Appeldoorn en de veranderingen in de zorg.