HomeNieuwsCliëntenparticipatie

Cliëntenparticipatie

Publicatiedatum: 25 feb. 2016

De raadsvergadering van februari 2016 stond vooral in het teken van cliëntenparticipatie. Raadslid Jan van den Dool voerde een hevig pleidooi om cliënten beter te betrekken bij het beleid.

Eerste aandachtspunt was de verordening Adviesraad Sociaal Domein. Bij de behandeling van dat agendapunt werden twee amendementen ingediend. Het eerste amendement werd ingediend door SGP-er Jan van den Dool, en mede ondertekend door VVD en PvdA. Het amendement zorgt ervoor dat het tot de taken van de Adviesraad behoort ervaringen van inwoners en doelgroepen te vertalen in adviezen aan het college. Verder kan de adviesraad ook adviseren over individuele klachten en bezwaarschriften voor zover die gaan over gehanteerde procedures en regelingen. Dit amendement werd gelukkig unaniem aangenomen. Het tweede amendement werd ingediend door de PvdA. Dit amendement pleit voor een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen binnen het sociaal domein in de Adviesraad. Ook dit amendement werd aangenomen, al stemt hier de fractie van Gemeentebelangen tegen. Na deze amendementen werd ook de verordening unaniem aangenomen.

Tweede aandachtspunt was een motie van de SGP. Ook deze motie werd ondertekend door VVD en PvdA. Een belangrijke vorm van cliëntenparticipatie is namelijk nog niet geregeld: het gaat om de informatievoorziening aan cliënten. De motie onderstreept het belang van deze vorm van participatie en spreekt uit dat het belangrijk is hieraan invulling te geven. De motie werd niet gesteund door GBW en CDA en werd dus verworpen.