HomeNieuwsAlgemene beschouwingen

Algemene beschouwingen

Publicatiedatum: 23 jun. 2015

Kleine plusjes, grote zorgen!
Het jaar 2016 is voor de gemeente Woudenberg opnieuw een jaar met grote uitdagingen. Vooral de nog nieuwe taken door de drie grote decentralisaties (Participatiewet, Jeugdzorg en WMO) springen daarbij in het oog. De SGP-fractie blijft zich daarbij inzetten voor ruimte voor keuzevrijheid, voor identiteitsgebonden zorg, voor het beheersen van de financiële risico’s, maar tegelijk ook voor zorg waar nodig en zeker ook voor de positie van de informele zorgverlener, de mantelzorger. Er wordt op ons allen een beroep gedaan. Van ons wordt gevraagd naar elkaar om te zien. ‘Onze naaste liefhebben als onszelf’ is voor veel mensen, en zeker voor christenen, een bekende Bijbelse  zin. We zijn allen geroepen om hier met vreugde invulling aan te geven. 


Ook is 2016 het jaar waarin het college voornemens is na vele jaren van stagnatie de uitvoering van het Centrumplan weer ter hand te nemen. De SGP-fractie heeft de afgelopen jaren vaak aandacht gevraagd voor het dorpscentrum: het centrum moet weer aantrekkelijk worden voor bezoekers, inwoners en ondernemers. De SGP-fractie is dan ook blij met het voornemen van het college, al toont de wijze waarop het investeringsbudget is vrijgemaakt wel de zorgelijke financiële situatie van Woudenberg. Wij zijn van mening dat de uitvoering van de plannen in co-creatie met de inwoners, winkeliers en vastgoedeigenaren het meest effectief zal zijn om daadwerkelijk een aantrekkelijker en levendiger centrum te realiseren. 


De Kadernota 2016 sluit voor de komende jaren met kleine plusjes, maar gezien de genoemde uitdagingen houdt de SGP-fractie grote zorgen. De wijze waarop het jaar 2016 sluitend is gemaakt onderstreept dat. Het financiële huis moet verder op orde. Aanvullende bezuinigingen lijken noodzakelijk om de kerntaken van de gemeente, zoals bijvoorbeeld het zorgen voor veilige, goed onderhouden wegen, te kunnen blijven uitvoeren. Naar nu blijkt is er de afgelopen jaren een forse mate van achterstallig onderhoud ontstaan bij de openbare wegen. De SGP-fractie is daarvan geschrokken en zal er zich voor inzetten dat er voldoende middelen beschikbaar worden gesteld om de wegen weer snel op orde te hebben. 


De schulden van Woudenberg zijn door de investeringen in grondposities groot. Er zullen de komende paar jaar voor vele miljoenen aan bouwkavels verkocht moeten worden om deze schuldenlast terug te brengen. De SGP-fractie realiseert zich dat we daarbij sterk afhankelijk zijn van de woningmarkt. Onze zorgen worden gevoed door het feit dat de verwachtingen voor de opbrengsten uit grondverkopen voor de komende jaren fors zijn teruggelopen. 


Als SGP-fractie weten we ons geroepen om ieder raadsbesluit nauwkeurig te wegen. Zowel op de inhoudelijke gevolgen, als op de financiële consequenties. Effectief en efficiënt werken is van groot belang. De gemeente is er voor de burger en dient haar taken goed en met zo min mogelijk kosten uit te voeren. 
We wensen het college en de ambtenaren veel wijsheid toe bij het opstellen van de begroting. We hopen dat u met vreugde uw werk ten bate van de inwoners van Woudenberg mag voortzetten. Dit alles in het besef dat we allen afhankelijk zijn van de zegen van God.


De gehele Algemene Beschouwingen (incl. technische vragen) vindt u hier.

De Kadernota van het college vindt u hier.