HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen SGP

Algemene Beschouwingen SGP

Publicatiedatum: 9 okt. 2019

Toekomst voor Woudenberg

Het politieke jaar 2019 is nog niet ten einde, maar zal in Woudenberg vooral herinnerd worden als een pijnlijk jaar voor veel Woudenbergers. De besluiten van de gemeenteraad over het hijsen van de regenboogvlag en vooral het afschaffen van het ambtsgebed hebben grote impact, roepen veel reacties op en leiden tot bezinning: wat is er in Woudenberg aan de hand? Wij hopen en bidden dat we in 2020 niet met nog meer dergelijke besluiten worden geconfronteerd. Laten we God eren en dienen door het houden van Zijn geboden want dat is goed voor iedere Woudenberger en daarmee voor Woudenberg.

Bestuurlijke Toekomst

In onze buurgemeente Scherpenzeel speelt op dit moment een discussie over de bestuurlijke toekomst, zelfstandig blijven of niet. Wat ons betreft hebben wij als gemeente Woudenberg belang bij een zelfstandig Scherpenzeel. Wij blijven als gemeente Woudenberg immers ook graag zelfstandig en werken daarvoor intensief samen met (vergelijkbare) gemeentes om ons heen. Wij hopen daarom dat wij als Woudenberg nog lang met de gemeente Scherpenzeel kunnen blijven samenwerken. 

 • Is het college het met ons eens dat een zelfstandig Scherpenzeel voor Woudenberg beter is? 
 • Zo ja, wat kan Woudenberg volgens het college strategisch en praktisch doen om de gemeente Scherpenzeel te helpen bij het behoud van zelfstandigheid?

Ook werken we als gemeente veel in regioverband samen, zowel in de Regio Amersfoort als in Foodvalley verband. 

 • Wat is de huidige inzet van het college met betrekking tot Foodvalley en wat is daarvan de stand van zaken?

Financiële Toekomst

Het college is voortvarend aan de slag gegaan met de bezuinigingsopgave zoals in juli door de gemeenteraad is geformuleerd. In korte tijd is veel bereikt binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Een compliment daarvoor is op zijn plaats. Wat onze fractie betreft hadden we nu graag keuzemogelijkheden gehad zodat wij onze kaderstellende rol beter kunnen vervullen, maar een meerderheid van de raad vond dat niet nodig. Echt een gemiste kans, want het proces was dan veel transparanter en democratischer geweest. Nu hebben wij als raad zo goed als niets te kiezen en kunnen we alleen maar het voorgestelde pakket van het college integraal accorderen.

Door de hoge kosten in het Sociaal Domein moeten wij ook de jaren 2020 en 2021 nog putten uit incidentele middelen. Het aanspreken van incidentele middelen om de begroting sluitend te krijgen is wat ons betreft een laatste redmiddel. Bij de begroting 2019 hebben wij gepleit voor het creëren van meer structurele ruimte in de begroting. Met het doel om kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden en tegelijk te voorkomen dat wij de jaren 2020 en 2021 nog uit incidentele middelen (de reserve Dorpsvoorzieningen) moeten putten. Ook hier was geen meerderheid voor. Het snelle resultaat van de nu doorlopen bezuinigingsopgave bevestigt ons in die politieke lijn! De reservepositie van de gemeente Woudenberg staat deze jaren door allerlei omstandigheden en tegenvallers behoorlijk onder druk, wat de SGP-fractie betreft zijn verdere bezuinigingen nodig om onze reservepositie weer te herstellen. 

 • Wat ziet het college als lange termijn perspectief voor de financiële positie van Woudenberg?

Wie de jeugd heeft

In het Sociaal Domein ligt een prachtige kerntaak waarin we de liefde tot onze naasten, de barmhartigheid, ook als gemeente praktisch gestalte kunnen geven. Het grote beroep dat gedaan wordt op de Jeugdzorg getuigt van een groot maatschappelijk probleem. In een aanzienlijk deel van de gevallen zijn (vecht)scheidingen een onderliggende oorzaak. Wat ons betreft is een stabiel gezin de hoeksteen van de samenleving en een antwoord op dit maatschappelijk probleem. Daarom verdienen gezinnen alle steun en ondersteuning. 

 • Erkent het college dat het grotere beroep op Jeugdzorg voor een aanzienlijk deel wordt veroorzaakt door problemen in gezinnen? 
 • Wat kunnen we in de optiek van het college als gemeente meer doen ter ondersteuning van gezinnen, zowel preventief als reactief?

Toekomst Sociaal Domein

Het ministerie van BZK heeft een onderzoek gedaan naar de gemeentebegrotingen van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein. Uit het onderzoek blijkt het volgende: ‘Gemeenten melden dat ze meer en meer overgaan op ‘reëel’, ‘uitgavengericht’ ramen en het aandeel gemeenten dat meldt dat [ook] budgetneutraliteit een belangrijk uitgangspunt is neemt af en ‘gemeenten laten het uitgangspunt budgetneutraliteit steeds meer los’. 

 • Is het college van mening dat met betrekking tot het sociaal domein we steeds beter in staat zijn om een reële begroting te maken?

Met betrekking tot de transformatie blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de gemeenten verwacht na 2019 nog één of twee jaar nodig te hebben om weer een meer stabiele fase/een meer structurele situatie in het sociaal domein te krijgen. Ongeveer één op de vijf gemeenten verwacht dat dat sneller gaat en ook ongeveer één op de vijf gemeenten verwacht dat dat juist meer jaren gaat vragen. 

 • Wat is de verwachting van het college m.b.t. een meer stabiele fase / structurele situatie in het sociaal domein?

Een ander punt in het onderzoek betreft de decentralisatierisico’s en de reserves. Het overgrote deel van de gemeenten meldt dat er middelen zijn gereserveerd om de decentralisatierisico’s op te vangen. Ongeveer de helft van de gemeenten geeft aan dat ze overwegend middelen reserveren in bestemmingsreserves voor het sociaal domein ongeveer een derde van de gemeenten overwegend in de algemene reserves. Het aandeel gemeenten dat er voor kiest om de decentralisatierisico’s onderdeel uit te laten maken van het totale gemeentelijke risicoprofiel (waarvoor de algemene reserve wordt aangehouden) en geen (bestemmings) reserves sociaal domein meer te hanteren, neemt toe. 

 • Op dit moment is de reserve Sociaal Domein leeg. Welk beleidskeuze (zoals hierboven omschreven) denkt het college in de toekomst te kunnen en te willen maken?

Ruimtelijke Toekomst

Er liggen voor de gemeente Woudenberg de komende jaren grote opgaven en uitdagingen op het gebied van ruimte, wonen en ondernemen: 

 • een forse woningbouwopgave (sociale huur en vrije sector) die gerealiseerd zal moeten worden in lopende en nieuw op te pakken projecten, 
 • het creëren van meer werklocaties voor een vitaal en toekomstgericht Woudenberg, 
 • het verder werken aan de verbetering van ons dorpscentrum.

Grote ambities die wat de SGP betreft voortvarend opgepakt moeten worden en waarvan over de tijdige realisatie, zeker in het licht van de PAS-problematiek, niet lichtvaardig gedacht moet worden.

In dit kader lijkt het ons verstandig de mogelijkheden te verkennen weer een actievere grondpolitiek te hanteren.

Tot slot wensen wij het college en de ambtenaren Gods zegen toe bij hun werk ten dienste van de inwoners van Woudenberg. Onder Zijn zegen is er Toekomst voor Woudenberg.