HomeNieuwsAfronding dossier Spoolderberg

Afronding dossier Spoolderberg

Publicatiedatum: 10 feb. 2017

Korte samenvatting:

"College erkent gebrekkig informeren gemeenteraad in dossier Spoolderberg"

In 2003 is de gemeente op verzoek van projectontwikkelaar Spoolderberg juridisch eigenaar geworden van een grote grondpositie in het plangebied Hoevelaar. Voorwaarde daarbij was dat de gemeente geen (financiële) risico’s wilde lopen. De gemeente zou de grond desgewenst terug kunnen leveren. In maart 2015 informeerde het college de gemeenteraad over het feit dat de gemeente vanwege mogelijke risico’s met Spoolderberg een overeenkomst was aangegaan. Na diverse vragen van onze fractie over deze overeenkomst en een door een advocaat opgestelde memo is uiteindelijk naar voren gekomen dat het college is dit dossier al geruime tijd wist dat er in het samenwerkingsproces tussen gemeente en Spoolderberg een situatie was ontstaan, waardoor van teruglevering zonder claims of risico’s geen sprake kon zijn. Wij zijn hierover als gemeenteraad niet eerder geïnformeerd.

Na vragen van onze fractievoorzitter heeft wethouder G.A. de Kruif tijdens de raadsvergadering van januari 2017 erkend dat de gemeenteraad niet of onvoldoende is geïnformeerd over de ontstane risico’s in de samenwerking met Spoolderberg. Onze fractie is blij met deze erkenning.

Uitgebreidere uitleg:

Historie

In 2003 heeft projectontwikkelaar Spoolderberg een grote grondpositie gekocht in het gebied dat nu plan Hoevelaar heet. Om 6% overdrachtsbelasting te besparen heeft Spoolderberg de gemeente gevraagd juridisch eigenaar te worden van deze grondpositie. Onder enkele strikte voorwaarden is de gemeenteraad daarmee akkoord gegaan. Een van de voorwaarden was dat de gemeente daarbij geen (financiële) risico's wilde lopen. Daartoe werd ook de afspraak gemaakt dat de gemeente op elk moment de grond terug kon verkopen aan Spoolderberg.
In de jaren daarna heeft de toenmalige fractie diverse malen gevraagd naar de risico's met betrekking tot Spoolderberg. Daarop werd door het college telkens geantwoord dat er conform de kaders geen sprake was van financiële risico's. Inmiddels was het perspectief voor de bewuste gronden veranderd van toekomstig bedrijventerrein naar toekomstige woningbouw.

Overeenkomst
In maart 2015 informeerde het college de gemeenteraad over het feit dat de gemeente met Spoolderberg een overeenkomst was aangegaan. De motivatie was daarbij onder meer: ‘Achtergrond en inhoud van de overeenkomst moet dan ook beoordeeld worden in het licht van het verleden en de mogelijke risico's voor de gemeente indien niet tot overeenstemming zou zijn gekomen.’ Zowel de inhoud van de overeenkomst, als de motivatie voor de overeenkomst riep bij onze fractie vragen op.

Schriftelijke vragen

Na grondige bestudering van de een en ander heeft onze fractie daarom eind 2015 en begin 2016 twee maal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Het doel daarvan was helderheid te krijgen over het waarom van de overeenkomst, de precieze betekenis/inhoud van de overeenkomst en het proces tot de overeenkomst.

Inhoud van de overeenkomst

Uit de beantwoording van onze vragen door het college van B&W bleek duidelijk sprake van verschil van inzicht tussen het college en onze fractie over de betekenis en interpretatie van enkele specifieke punten in de overeenkomst. Deze punten, zoals verwoord in vraag 4 uit onze tweede serie, bijvoorbeeld over de mogelijke patstelling en het ontbreken van een eindtermijn, zijn in de zomer van 2016 voorgelegd aan de huisadvocaat van de gemeente. Deze heeft een korte heldere memo opgesteld over de betekenis en interpretatie van deze punten in de overeenkomst. Door deze memo (die niet openbaar is) is er nu voor het college en onze fractie eenduidigheid over de betekenis en interpretatie van de betreffende artikelen uit de overeenkomst. En daarmee ook voor de andere raadsfracties. De memo geeft helder aan dat het sluiten van deze overeenkomst een bevoegdheid is van het college. Tegelijk blijkt uit de memo dat de overeenkomst op de zojuist genoemde punten aspecten bevat waar de gemeenteraad in haar besluitvorming in de toekomst rekening mee zal moeten houden. Onze fractie is blij met de memo.

Niet openbaar

Dat genoemde memo van de huisadvocaat niet openbaar is gemaakt, heeft overigens een goede reden. En dat is geen politieke reden. Omdat de memo niet openbaar is, konden en kunnen wij in het openbaar verder niet ingaan op de vraag in hoeverre onze vragen over enkele specifieke punten van de overeenkomst terecht waren of niet. En niet op de vraag in hoeverre de interpretatie van het college zoals verwoord in de beantwoording van onze vragen de juiste was of dat juist onze interpretatie de juiste was.

Verschil in perspectief

In de gesprekken rondom het opstellen van de memo is voor onze fractie helder geworden dat het perspectief waarmee het college naar deze overeenkomst kijkt en het perspectief waarmee onze fractie naar deze overeenkomst keek, ver uiteen lag.

Voor onze fractie was dat het perspectief op basis van de memo van wethouder Zandbergen d.d. 15 mei 2003 aan de gemeenteraad waarin duidelijk staat dat de gemeente meewerkt mits geen sprake van extra kosten of risico’s voor de gemeente. Dit laatste als belangrijk kader voor deze aankoop, ook in lijn met het raadsbesluit van december 2002.  En het perspectief dat de gemeente op elk gewenst moment de gronden weer terug kon leveren aan Spoolderberg, conform het koopcontract.

Voor het college is dat het perspectief dat er in een jarenlang lopend proces tussen gemeente en Spoolderberg, waarbij veel verschillende mensen betrokken zijn geweest, voor Spoolderberg rechten, risico’s en verwachtingen waren gewekt en ontstaan, deels vanzelf en deels onbedoeld. En dat van een teruglevering zonder claims of risico’s geen sprake kon zijn.

Informatievoorziening

Het verschil in perspectief op het dossier Spoolderberg tussen college en onze fractie heeft alles te maken met de informatievoorziening over dit dossier door het college aan de raad. Er zijn afgelopen jaren momenten geweest waarop informatievoorziening over de risico’s en mogelijke claim in het dossier Spoolderberg voor de hand had gelegen. Dit is niet gebeurd. In de raadsvergadering van januari 2017 heeft onze fractievoorzitter aan het college gevraagd hoe het college met de kennis van nu terug kijkt op de informatievoorziening aan de gemeenteraad in het dossier Spoolderberg?

Wethouder G.A. de Kruif heeft daarop namens het college enerzijds aangegeven dat het gebrek aan informatievoorziening door veranderingen gedurende het proces wel te verklaren is, maar dat hij het anderzijds met onze fractie eens is dat eerdere en betere informatievoorziening over dit dossier verstandig was geweest en dat deze informatievoorziening niet of onvoldoende is gebeurd. Volgens de wethouder had een betere informatievoorziening niet alleen bijgedragen aan meer begrip van de raad voor de situatie, maar had ook de verwarring die is ontstaan over de overeenkomst voorkomen kunnen worden.

Terugblik

De gemeenteraad is niet meegenomen in dit informatieproces van het college. Dat betreuren wij. Onze fractie is daarom wel blij met de erkenning van de wethouder dat de informatievoorziening door het college aan de gemeenteraad in dit dossier beter had gemoeten. Tegelijk zijn wij zoals gezegd blij met de memo van de huisadvocaat, waarmee er nu voor onze fractie, de voltallige gemeenteraad en het college duidelijkheid is over de precieze betekenis en consequenties van de afspraken in de overeenkomst. Met die afspraken hebben college en gemeenteraad in de toekomst rekening te houden. Beide zijn voor ons de winst van onze vraagstelling aan het college. Van onze kant sluiten wij het dossier Overeenkomst Spoolderberg af.

SGP-fractie Woudenberg

Februari 2017